شاخص‌های علم سنجی

1️⃣ ضریب تاثیر (Impact Factor)

ضریب تاثیر اولین بار در سال 1995 توسط بنیان‌گذار ISI، مطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملی برای گزینش بهترین مجله‌های به کار رفت. در درجه‌بندی نشریه‌های ISI شاخص تاثیر، کاربردی‌ترین شاخص است که امروزه به طور گسترده‌ای در درجه‌بندی و ارزیابی مجله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص امروزه به طور گسترده‌ای در درجه‌بندی و ارزیابی مجله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حقیقت توانایی مجله و هیات تحریریه آن را در جذب بهترین مقاله‌ها نشان می‌دهد. شاخص تاثیر به صورت میانگین ارجاعات به یک مورد قابل استناد (نظیر یک مقاله پژوهشی، مروری، نامه به سردبیر، یادداشت، چکیده و …) در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین تعریف شده است. به عبارتی تعداد ارجاعات به مدارک منتشر شده در دو سال قبل مجله تقسیم بر تعداد مدارک منتشر شده همام دو سال است.

🔺ضریب تاثیر سنجشی است که برای ارزیابی یک مجله به کار می‌رود و از مهم‌ترین شاخص‌های مطرح در حیطه علم‌سنجی است. در پایان هر سال مجله‌های تحت پوشش ISI ارزیابی می‌شوند. برای دسترسی به ضریب تاثیر مجلات می توان از پایگاه JCR استفاده کرد.