فصلنامه مطالعات شهری

فصلنامه مطالعات شهری دانشگاه کردستان براساس جلسه ی مورخ 1388/10/20 به شماره ی ثبت 88/10459 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار و طبق رای کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 161927 مورخ 1390/08/22 اعتبار علمی-پژوهشی دریافت نموده است.

 شماره جاری: دوره 9، شماره 34، بهار 1399، صفحه 3-142  

2. مقایسه عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان در محلات جدید و قدیم شهر اردبیل

صفحه 17-28

توحید حاتمی خانقاهی؛ وحید وزیری؛ بهاره سلمانیان؛ نگین تاج الدینی


5. فراتحلیل عوامل سرزندگی محیطی در فضاهای باز

صفحه 61-76

مهرداد شهبازی؛ منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان


9. بررسی اثر حرارتی گیاهان در فضاهای شهری با مدل PMV (نمونۀ موردی محلۀ ازگل تهران)

صفحه 119-130

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سیده مریم حسینی؛ هانیه صنایعیان؛ غلامرضا جاپلقی


مطالب مرتبط