زن در دوره قاجار

کتاب «زن در دوره قاجار» نوشته بشری دلریش در سال ۱۳۷۵ از سوی «سازمان تبلیغات اسلامی» انتشار یافت. عصر قاجار، به ویژه دوره حکومت ناصرالدین شاه به تعبیر گروهی از مورخین به عصر بی خبری شهرت یافته است.

اما گروهی دیگر معتقدند ضعف و زبونی سیاسی و فرهنگی آن عصر که انعقاد قراردادهای سیاسی ننگین و تهدیدات روزافزون نظامی و نفوذ اعمال بیگانه نشانه های بارز آن است، ناشی از بی خبری نسبت به تفکرات جدید و فقدان اطلاع جامعه آن زمان از حقوق سیاسی- اجتماعی خود بوده است. از این نظر، گاه مسائل و مصائب زنان عصر قاجار نیز ناشی جهل آنان نسبت به حقوق اجتماعی خود در مقایسه با جوامع غربی و مدرن قلمداد می شود. دوره قاجار دوره گذر از غفلتی به غفلت دیگر بود. در این دوره وضعیت زنان و حقوق اجتماعی آنان نیز تابع شرایط فوق بوده است. نویسنده تلاش داشته است وضعیت زنان را در این دوره مورد بررسی موشکافانه ای قرار دهد. کتاب در شش فصل و با عناوین «زن در خانواده، زنان قاجار و فعالیت های اقتصادی، زن در جامعه، فعالیت فرهنگی، زنان و حرکت های سیاسی، مذهبی و زن در دربار» در ۲۳۶ صفحه ارائه شده است.

تاریخ سیاسی و سازمان های ایران در عصر قاجار

کتاب «تاریخ سیاسی و سازمان های ایران در عصر قاجار» نوشته غلامرضا ورهرام در سال ۱۳۶۷ از سوی انتشارات معین انتشار یافته است. عصر قاجار یکی از شگفت انگیز ترین دوره های تاریخی ایران است.تحولات مختلف، دگرگونی های سیاسی و تغییرات اجتماعی که در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری بر کشور گذشت ویژگی خاصی به ساخت اجتماعی ایران عصر قاجار داد. پژوهش در عصر قاجار ضرورت توجه به حیات اجتماعی و نظام حکومت ایران در چارچوب تحولات و تغییرات مختلف را نشان می دهد. این امر نهادهای اجتماعی، سازمان های اداری و تشکیلات حکومتی را شامل می شود. در پژوهش حاضر نیز کوشش شده است تا جایی که منابع و مآخذ در دسترس بوده، ضمن بررسی تاریخ تحولات اجتماعی مانند نقش مذهب و چگونگی حرکت های مذهبی- سیاسی، تغییرات تشکیلات اداری در چارچوب رویدادهای سیاسی و اقتصادی ایران عصر قاجار مورد پژوهش قرار گیرد. روند گسترش تاریخ قاجار، حکومت های عصر قاجار، سازمان های اداری، طبقات و سلسله مراتب اجتماعی آن، جنبش های اجتماعی در عصر قاجار و گسترش گروه ها و احزاب سیاسی در عصر قاجار از عناوین این کتاب ۴۹۲ صفحه ای است.

مطالب مرتبط