مجموعه مقالات تاریخی افشاریان

 

۱.  اندیشه ظل اللهی سلطان در نگرش تاریخ نگاراﻧﮥ مورخان عصر افشاری نمونه پژوهی: عالم آرای نادری و جهانگشای نادری

نویسنده:   

۲۰. نقد و بررسی کتاب تاریخ افشاریه

۴۰. مهدی علی خان بهادر جنگ، دولتمرد ایرانی در کمپانی هند شرقی انگلیس

نویسنده: 
۶۰. مهر عادلشاه افشار

۸۰. جهان بینی مذهبی نادرشاه افشار

نویسنده: 
۱۰۰. پژوهشی نو درباره روابط ایران با بیگانگان در سده دوازدهم هجری

۱۲۰. نامه های طبیب نادر شاه – 6 –

مطالب مرتبط