فصل‌بندی پایان‌نامه

1️⃣ فصل اول:
1. مقدمه
2. بیان کلی درباره مساله
3. بیان پرسش ها هدف ها و فرضیه های پژوهش
4. تعریف مفاهیم

2️⃣ فصل دوم:
1. بررسی پیشینه پژوهش
2. مروری بر تئوری ها و مطالعات پیشین
3. بیان پژوهش جاری
4. خلاصه پژوهش

3️⃣ فصل سوم:
1. روش
2. توصیف آزمودنی ها (جامعه و نمونه آماری)
3. توصیف ابزار اندازه گیری
4. اعتبار روایی اندازه ها
5. روش ها و طرح پژوهش

4️⃣ فصل چهارم:
1. یافته های پژوهش
2. مروری بر روش های آماری
3. توصیف یافته های جاری برای پاسخ به پرسش هدف یا فرضیه ها
4. یافته های فرعی

5️⃣ فصل پنجم:
1. بحث و تفسیر
2. نتیجه گیری
3. خلاصه پژوهش
4. محدودیت های پژوهش
5. پیشنهادات

مطالب مرتبط