جهانگیر خان محبی ملقب به ناظم الملک

مدفونین در قم

جهانگیر خان محبی متخلص به ضیائی و ملقب به ناظم الملك مرندى پدر همسر حاج فهیم التجار رضوی، فرزند محبعلى خان ناظم‏ الملك از اعضاء عالى رتبه وزارت امور خارجه، در ۱۲۷۵ه.ق متولد شد. جهانگیرخان تحصیلات مقدماتى را مطابق معمول زمان در تهران انجام داد و بعد وارد مدرسه‏ دارالفنون شد. پس از گذراندن دوره‏ متوسطه براى ادامه‏ تحصیلات عالیه به استانبول سفر كرد و در آنجا به تحصیل حقوق و علوم سیاسى و جغرافیا پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در سفارت ایران در عثمانى با سمت اتاشه استخدام شد و مدتى بعد نایب دوم و نایب اول سفارت بود و سرانجام شارژدافر شد. پس از انتقال به تهران به معاونت اداره عثمانى منصوب شد و بعد رئیس اداره دول همجوار گردید و زمانى نیز عهده‏ دار ریاست كارگزینى و كابینه وزارتى را سرپرستى مى‏ كرد. مدتى هم سركنسول ایران در بغداد بود. در اوایل مشروطیت به كارگزارى آذربایجان رسید و چندى هم كارگزارى خراسان، سیستان و بلوچستان را برعهده داشت و سرانجام در  ۱۳۸۸ه.ق به معاونت وزارت امور خارجه منصوب شد. در سال ۱۲۹۹ ش در كابینه‏ میرزا فتح‏  الله خان سپهدار رشتى از تاریخ ۱۷ دى ماه تا ۲۸ بهمن ماه  ۱۲۹۹ كفالت وزارت امور خارجه را عهده‏ دار گردید. میرزا جهانگیر محبى نویسنده‏ اى توانا و مترجمى زبردست و شاعرى خوش قریحه بود. زبانهاى فرانسه، عربى و تركى استانبولى را در حد عالى مى ‏دانست. صاحب تألیقات و ترجمه های بسیاری نیز بود که بالغ بر ۲۰ مجلد است. و سرانجام در ۱۳۵۲ه.ق در قم در گذشت.