نشریه علمی زن و فرهنگ

 شماره جاری: دوره 12، شماره 45، پاییز 1399  

4. نگاره زن اشکانی بر روی آثار و یافته‌های باستان شناسی

صفحه 49-59

سارا ذوالفقاری؛ بهمن فیروزمندی؛ یعقوب محمدی فر


5. نقش زنان در توسعه پیامدهای اقتصادی تجارت چمدانی از قشم

صفحه 50-61

عصمت حسینی؛ ساسان ودیعه؛ احسان رحمانی خلیلی


8. نقش زنان دانشگاهی در توسعه‌ی پایدار و همه جانبه

صفحه 92-110

شیدا قیطاسی؛ نعمت الله عزیزی