انتشار شماره جدید مجله جهان کتاب

سال بیست و پنجم. شماره ۷-۸

مهر – آبان ۱۳۹۹

 

ملکهٔ «آلبا»/ پرویز دوائی

کوه یخ/ فرد کاساک، ترجمهٔ پرتو شریعتمداری

*

ارتباط شعرهای حافظ با زمانه و زندگی او/ امیر شفقت

دانایِ یَمگان/ حمید تنکابنی

آثار تاریخی دارالارشاد اردبیل/ داریوش به‌آذین

زندگی در دوران صفوی/ مازیار اخوّت

از جیحون تا فرات: کتابی نیازمند ویرایش/ محسن شجاعی

سفرهایی که به بُن‌بست می‌رسد/ فهیمه گلنار

سایه‌هایی بر پنجره/ سعید رفیعی خضری

حکایت امر جزئی/ فرزاد کریمی

حرف‌های خانم نویسنده دربارهٔ جلد کتاب‌ها/ فرّخ امیرفریار

سووشون پس از پنجاه سال/ منصور نصیری طیّبی

*

از منوچهری به حافظ، از حافظ به شهریار/ کامیار عابدی

مقبولیت زبانی در ترجمه در قیاس با صحّت، خوانش‌پذیری و بَسَندگی/ حسن هاشمی میناباد

ترجمه در ایران معاصر: ابزار استعمار یا اسباب استعلاء؟/عباس امام

بهار در لِزَن: ذیل بر مرغ سحرپروانه بهار

چند شعر از اتیکاس فینچ (۳)/ ترجمهٔ پیمان دوستدار

هزار و یک داستان/ زری نعیمی

معرفی کوتاه

تازه‌های بازار کتاب/ فرّخ امیرفریار

مصداق انسانی ویرایش

درگذشتگان