آیا قرائت کاراتانی از کانت با نفی هگل قابل جمع است

بررسی کتاب «کانت و مارکس» اثر کوجین کاراتانی

مترجم: رحمان بوذری
منبع: www.shaviro.com

«دگرسنجی» کوجین کاراتانی مفیدترین و مهم ترین کتاب فلسفه/نظریه است که این ایام خوانده ام. (ممنونم از جودی دین به خاطر اشاره به این کتاب و ژیژک به خاطر نوشتن مطلبی درباره آن). منظورم این است که مفید و مهم برای من؛ ممکن است کانون توجه کتاب برای کسانی که دل مشغولی های خاص مرا ندارند زیاده تخصصی و محدود باشد. سال های سال است می کوشم شیوه هایی بیابم که مارکس را به کانت پیوند بزند: این دقیقا کاری است که کاراتانی در اینجا می کند. بازخوانی کاراتانی از «سرمایه» مارکس برای قرن بیست ویکم به گستردگی بازخوانی مایکل هارت و آنتونیو نگری نیست؛ سرزندگی و هوش اغواگرانه نظرورزی های مارکسیستی اخیر ژیژک را هم ندارد. ولی شاید هم شرح درخشان تری از هر دو به دست دهد، شرحی از معنای واقعی این نکته که امروزه جریان های سرمایه و «عقلانیت» کذایی بازار از هر طرف دوره مان کرده اند.در ادامه، برای توضیح کاراتانی سعی می کنم آهسته جلو بروم، و مباحث مقدماتی فلسفه را پیش بکشم، تا بتوانم با نهایت دقت قضایا را مشخص و برای خودم روشن کنم. بنابراین لطفا صبور باشید و عجله نکنید.

مهم ترین اقدام کاراتانی تلاش اوست برای خواندن «نقد اقتصاد سیاسی» مارکس (زیرعنوان کتاب «سرمایه») در معنای کانتی «نقد» و سه گانه او. ولی منظور خود کانت از نقد چیست، آن هم در تقابل با معانی متنوع این واژه طی دویست و اندی سال پس از او؟ واضح است که پرسش کانت «استعلایی» است: «شرایط تجربه ما کدام اند؟» نزد کانت «هر شناختی با تجربه آغاز می شود»؛ منابع معرفت ماوراء الطبیعی یا متعالی نیستند. ولی تجربه (داده های حسی، ادراک، و غیره) به صورت خام به ما عرضه نمی شود: ساختار آن همواره از پیش به نحوی از انحا شکل گرفته. ادراکات حسی و سایر تجربیات پیشاپیش چارچوب یا ساختار مشخصی دارند. و این چارچوب (نه متعالی، بلکه) استعلایی است، یعنی «فراتر از» تجربه نمی رود، ولی در ضمن خودش «در» تجربه به ما داده نمی شود (چون همواره از قبل پیش فرض هر تجربه ای است که ما «داریم»). این طور بگوییم، چنان است که گویی ما در یک دور باطل گرفتار شده ایم: اگر منشا هر معرفتی تجربه است، آن وقت چطور می توانیم چیزی را بشناسیم که خود نمی تواند تجربه شود، چون مقدم بر و شرط هر تجربه ای است؟ پاسخ کانت این است که باید گامی در مسیر انعکاسی برداریم (گامی که، بعد از او، مشخصه تقریبا کل فلسفه/ نظریه مدرن، یا مدرنیستی، می شود): تفکر در خود تامل می کند و بازمی تابد، خود را به پرسش می کشد، در توان ها و حدود خویش مداقه می کند. این است منظور نظر او از «نقد».

این از این. ولی اخلاف کانت لزوما «شیوه» خاص نقد او را دنبال نکردند. میشل فوکو (در «مقدمه ای بر تخطی»، یکی از بهترین و ارج ندیده ترین مقالاتش) به «آن فتح بابی» اشاره می کند «که کانت با صورت بندی همچنان معماگونش از گفتار مابعدالطبیعی و تامل درباره حدود عقل ما در فلسفه غرب انجام داد». ولی فوکو جلوتر می رود و می گوید کانت نتوانست این «فتح باب» را حفظ کند؛ و دو جریان فکری متضادی که بعد از کانت آمد – یعنی «انسان شناسی» (که به گمانم اشاره فوکو به ارزیابی علمی پوزیتیویستی درباره انسان به منزله صرفا ابژه ای تجربی در کنار ابژه های دیگر است و از پوزیتیویسم قرن نوزدهم به جریان موسوم به «روان شناسی تکاملی» امروز می رسد) و «دیالکتیک» (که منظور فوکو از آن هگل و کل تفکر نظرورزانه پس از اوست، تفکری که بیش از حد سوژه محور است و انسان، یا عقل او را، در بنیان نظرورزی می نشاند، و به جای به پرسش کشیدن معماگون خود به شیوه کانت بر «بازی تناقض و تمامیت» تمرکز می کند) – هر دوی این جریان ها «فتح باب» کانت را پس زدند و بدین سان به آن عقل گرایی افراطی بازگشتند که کانت آن را رد کرده بود. مخمصه این دو نوع از تفکر «انسان» را در مقام چیزی می سازد که فوکو در «نظم اشیاء» آن را «دوتایی تجربی- استعلایی» می نامد. در تقریر فوکو، کانت مسئول ایجاد این مخمصه است – این راه حل او برای دعاوی متضاد عقل گرایی و تجربه گرایی است – ولی کانت در ضمن راه برون رفتی از آن پیش می نهد، یک جور کنار ایستادن و بنای «مشاجره ای» گذاشتن که از جزمیت هر دو جریان مابعد کانت، یعنی هم پوزیتیویسم و هم دیالکتیک، می پرهیزد.

اینجاست که کاراتانی وارد می شود و نگاهی تازه به کانت می اندازد. کاراتانی سراغ «استنتاج استعلایی» کانت می رود (یعنی تعیین مکان، زمان، و علیت به مثابه پیش شرط های استعلایی تجربه، در نیمه نخست نقد اول) آن هم در پرتو دو بخش دیگر نقدهای کانت که معمولا آنها را منفک از هم می دانند: ۱) «دیالکتیک استعلایی» که نیمه دوم نقد اول را تشکیل می دهد، و به خصوص بحث کانت درباره قضایای جدلی الطرفین عقل، ایده های کیهان شناختی که به صورت جفت های متناقض ظاهر می شوند، و نهایتا باید یا هر دو صادق باشند (به دو معنای مختلف) یا هر دو کاذب؛ ۲) بحث کانت درباره معضل ذوق زیباشناختی در تحلیل او از «امر زیبا» در نقد سوم. (اینها در واقع دو بخشی اند که من یک دهه است می کوشم با آنها سروکله بزنم و به نتیجه ای برسم، و تا حدودی به این جهت است که کتاب کاراتانی را چنین راهگشا دریافتم).

مقدمه کانت بر نخستین چاپ «نقد عقل محض» با بحثی درباره «تقدیر خاص» عقل انسان شروع می شود که «سؤالاتی می پرسد که نمی تواند از زیر بار آنها شانه خالی کند… ولی نمی تواند هم پاسخی برایشان بیابد.» این قضیه پیشاپیش یعنی دغدغه های «دیالکتیک استعلایی» از همان آغاز برای کانت تعیین کننده اند؛ و کاراتانی در این مورد نیمه نخست نقد اول را در پرتو نیمه دوم آن می خواند. به عبارت دیگر، نمی توان تعیین شرایط بالفعل فاهمه را نزد کانت از دغدغه او برای روشن کردن رانه ناگزیر ما به فرارفتن همیشگی از این شرایط جدا کرد. یک شیوه معمول در قرائت کانت این است که بگوییم او یک قانون گذار است که دیکتاتوروار سرحداتی را تعیین می کند که نباید از آنها فراتر رویم. ولی کاراتانی عکس این را می گوید و معتقد است تجربه کانت از ناسازگاری های ناشی از فراتررفتن از این حدود (در نیمه دوم نقد اول) خود مبنای ایجابی حدودی است که در نیمه نخست تعیین شده اند. قضایای جدلی الطرفین عقل گزاره هایی متناقض اند (مثلا، «جهان در زمان و مکان محصور است» در تقابل با «جهان بی نهایت است، لازمان و لامکان») که هر دو از منظر خود معتبر به نظر می رسند، ولی در آن واحد نمی توانند صادق باشند. «راه حل» کانت برای این قضایای جدلی الطرفین قطعا این «نیست» که این دو را در مقام دو نفی متقابل به جان هم بیندازیم و بدین ترتیب هر دو را در صورت بندی بالاتری «رفع دیالکتیکی» کنیم، چندان که هر دو را در بر بگیرد و در خود بازتاب دهد (یعنی همان روال «دیالکتیکی» که بعدها هگل در پیش می گیرد)؛ بلکه کانت بین منظرهای این دو استدلال متناقض رفت و برگشت می کند، و چیزی را بنا می کند که «پارالکس» میان این دو می نامد. به عبارت دیگر، انفصال حل نشدنی میان این دو منظر همان «غیریت» آنها نسبت به یکدیگر است به گونه ای که «نمی توانند» به آشتی برسند یا با هم سازگار شوند. این انفصال است که راه را برای تامل «استعلایی» کانت باز می کند و مبنایی ایجابی به دست می دهد برای پیش شرط های هر تجربه ای.

جور دیگری بگوییم. «راه حل» قضایای جدلی الطرفین هرگز یک باره اتفاق نمی افتد؛ به هر منظری می توان با «در پرانتز گذاشتن» منظر دیگر پرداخت؛ ولی در مرحله بعد باید این روال را معکوس کنیم و چیزی را که قبلا به آن پرداخته بودیم در پرانتز بگذاریم. مراد کاراتانی از «پارالکس» همین عقب و جلو رفتن است. و هیچ وضع مجامعی از این دو درپرانتزگذاشتن رودررو نداریم که در مرحله ای بالاتر آن دو را با هم ترکیب کند. ازهمین رو، نزد کاراتانی نقد کانت همواره یک «دگرسنجی» است، حرکتی عرضی از یک منظر، یا یک قلمرو تجربه، به منظری دیگر، بدون اینکه به یک ثبات قطعی، یا حتی یک سطح فراتر، یعنی نقطه بالاتری از تامل انعکاسی، برسیم. به دلیل همین نبود هرگونه ثبات است که شرایط استعلایی کانت همواره صوری محض اند و هیچ محتوای ایجابی ندارند (البته این نکته درباره توضیح کانت از اخلاقیات در نقد دوم و نیز توضیح او از فاهمه تجربی در نقد اول صادق است)؛ و به همین دلیل است که کانت تاکید می کند ایده های عقل فقط می تواند نقشی «تنظیمی» داشته باشد نه «تقویمی» – به عبارت دیگر، به همین دلیل است که از این ایده ها می توان به طرز اکتشافی به منزله راهنمایی برای کاوش های ما استفاده کرد، نه به طرز جوهری به منزله اصل درونی بالفعل آنچه کشف می کنیم.

خب، ژیژک در نقد و بررسی این کتاب در «لاندن ریویو آو بوکز» شرح نسبتا خوبی از منطق پارالکس کاراتانی به دست می دهد. جودی دین، پس از نقل قول مفصل ژیژک، آن قدر حواس جمع هست که بگوید: «احتمالا همه از تعجب شاخ درمی آورند و بالا و پایین می پرند که آن وقت این چطور با هگل جور درمی آید؟» پاسخ من دقیقا این است که این منطق با هگل جور درنمی آید. کانت از تبدیل قضایای جدلی الطرفین به نفی اول و نفی متعین سر باز می زند؛ «درپرانتزگذاشتن» متقابل منظرهای متضاد نزد کانت برخلاف نفی های هگل با یکدیگر تعامل ندارند؛ در اینجا با «تقلای امر منفی» طرف نیستیم. بلکه مبنای پارالکس «ایجابی بودن» لجوجانه هر دو گزاره جدلی الطرفین است. درست همین جاست که کانت (به بیان فوکو) از تبدیل «حدود» به نفی یا به «بازی تناقض و تمامیت» سر باز می زند. بدین سان، این پارالکس نقطه ای است که در آن کانت به هیچ وجه تن نمی دهد به حل شدن در نظام هگل آن طور که مورد پسند هگل و ژیژک است. جودی دین مثل ژیژک به سؤال خود این طور جواب می دهد که «حرکت منفیت در هگل نوعی پارالکس است، شرحی بر اینکه چطور خود واقعیت در جریان معرفت ما به آن گیر می افتد (و بالعکس).» ولی به نظر من این کاملا غلط است. اینکه بگوییم خود «واقعیت» در جریان معرفت ما به آن گیر می افتد برابر است با اینکه بگوییم «می توان» ایده های عقل را در وجه تقویمی به کار برد نه صرفا در وجه تنظیمی. پارالکس مدنظر کانت و کاراتانی یک چنین جهشی را نمی پذیرند و بنابراین در چارچوب منطقی کاملا متفاوت با منطق نفی عمل می کنند. (جور دیگری بگوییم: پارالکس همان نفی نیست، ولی در ضمن نافی نفی نیست – این در واقع یکی از شیوه های درج مجدد آن در دیالکتیک هگلی است. پارالکس از بیخ و بن چیزی است «غیر» از جریان نفی، حرکت پارالکس موازی با حرکت منفیت نیست – قائم بر آن است یا با آن متنافر است.)

در ضمن باید بگویم، با توجه به علاقه ژیژک به کاراتانی، گرچه به نظرم نمی توان کانت/کاراتانی را در چارچوب هگلی احیا کرد، می توان ارتباطی مفید میان این دو با لکان برقرار کرد. ترفند قضیه این است که لکان را نه هگلی بلکه به شیوه ای کانتی تر بخوانیم. پیشنهاد خود کاراتانی این است که فروید و لکان نوعی «روانشناسی استعلایی» عرضه می کنند و انتقادهای آنها به سایر انواع روانشناسی، مثلا انتقاد لکان از «روانشناسی اگو»، خیلی شبیه است به واسازی روانشناسی عقل گرا در دیالکتیک استعلایی کانت. کاراتانی حتی نظم های سه گانه لکانی را با سه مفهوم کانتی برابر می داند: «توهم استعلایی کانتی/ نظم خیالی لکانی؛ صور [حس و فاهمه] / نظم نمادین؛ شیء فی نفسه/ امر واقعی». (ص ۴۶، ترجمه فارسی) این به نظرم درست می رسد، به خصوص مساوی دانستن نومن یا شیء فی نفسه کانتی با امر واقعی دسترس ناپذیر لکانی. ولی کاراتانی در ادامه می گوید از نظر او خواندن فروید و لکان از طریق کانت مفیدتر است تا خواندن کانت از طریق فروید و لکان. من هم با او موافقم.

بخش دیگری از کانت که اهمیتی ویژه برای کاراتانی دارد «تحلیل امر زیبا» در نقد سوم است. به نظرم این نکته بسیار مهم است چون سبک انتقادی، لااقل طی سی سال گذشته، امر والا را نقطه مهمی در زیباشناسی کانت دانسته و بر آن تاکید کرده، درحالی که بحث او را از امر زیبا غیرجذاب، ازمدافتاده و حتی نوعی بازگشت به تفکر پیش از روشنگری و نقادی قلمداد کرده، آن هم در تقابل با دغدغه های ظاهرا رادیکال او نسبت به امر والا. تا جایی که من می دانم (البته قرائت من در اینجا آن قدر که باید کافی و وافی نیست، و شاید آثار مهم اخیر را از قلم بیندازم) کاراتانی، سوای من و ملیزا مک ماهون، تنها شارح اخیر است که به اهمیت حیاتی بحث کانت درباره امر زیبا پی می برد. تحلیل امر زیبا در وهله نخست مسئله تکین بودن و کلی بودن را پیش می کشد. به گفته کانت، داوری درباره زیبایی یک چیز هیچ مبنا و توجیهی ندارد. این داوری نمی تواند به همان شیوه ای تایید یا تکذیب شود که یک داوری تجربی درباره امر واقع؛ در ضمن نمی تواند همچون فرامین اخلاقی ادعای اعتبار مطلق «جزمی» داشته باشد. ولی داوری های زیباشناختی، به رغم بی مبنا بودن، به طور ضمنی خواستار تایید (یا توشیح) همگان اند. این همان چیزی است که داوری های زیباشناختی را از ترجیحات ذوقی شخصی جدا می کند. من بستنی قهوه دوست دارم، ولی این به این معنا نیست که من توقع دارم (یا می خواهم) طعم مورد علاقه همه آدم ها قهوه باشد. ولی وقتی می گویم پروست بزرگ ترین نویسنده ادوار تاریخ است، چیزی بیش از یک ترجیح ذوقی بر زبان می آورم، و حتی اگر کاملا آگاه باشم که پروست نویسنده مورد علاقه همه آدم ها نیست، نفس گفتن اینکه «جستجوی زمان ازدست رفته مهم ترین رمان تاریخ است» متضمن ادعایی است فراتر از اینکه قضیه «برای من» این جور است. احکام زیباشناختی هیچ مبنای عینی ندارند، ولی در ضمن صرفا سوبژکتیو نیستند. این احکام به تمامی تکین اند – هر حکمی ازاین دست منحصر به فرد است، قواعد موسع تری نداریم که احکام زیباشناختی تحت آنها قرار بگیرند، مثلا آن طور که هم احکام تجربی و هم فرامین اخلاقی تحت قواعدی هستند. بااین حال، این احکام زیباشناختی ادعای کلیت دارند، ولو فقط به واسطه نحوه بیانشان.

به زعم کاراتانی، داوری زیباشناختی برای کانت اهمیت حیاتی دارد چون همان جایی است که برای اولین بار پرسش «استعلایی» مسئله ساز می شود. در داوری زیباشناختی، تکین بودن ربط دارد به کلی بودن بدون هیچ حد وسطی. سلسله مراتب امور خاص و امور عام، نوع و جنس، نداریم؛ ضمنا فرایند «وساطت» دیالکتیکی هم نداریم. داوری زیباشناختی نه می تواند تعمیم داده شود و نه وساطت یابد. بلکه هر حکم زیباشناختی حکمی منحصربه فرد است، هر حکمی خواستار تایید حکم های دیگر و دیگری مطلق است بی آنکه بتواند به هیچ توجیه پیشینی متوسل شود تا پشتوانه ای برای این خواست فراهم کند.

بنابراین معضل ذوق زیباشناختی در نقد سوم به یک قضیه جدلی الطرفین می انجامد که به لحاظ صوری نظیر قضایای جدلی الطرفین نقد اول است. بنا به پیشنهاد کاراتانی، این قضایای جدلی الطرفین، که در تنش دائمی با یکدیگرند، در واقع «مبانی» بی مبنای شرایط استعلایی ایجابی اند که در نیمه نخست نقد اول استنتاج می شوند. با اینکه در روند بسط و تحول ظاهری نظام کانت معرفت شناسی، یعنی مسئله شناخت، اول می آید و زیباشناسی خیلی بعدتر، کاراتانی معتقد است در واقعیت زیباشناسی به لحاظ منطقی و وجودشناختی مقدم بر معرفت شناسی و شناخت است. چون زیباشناسی جایی است که نخستین بار در آن مسائل تکین بودن و کلی بودن، و مسئله «دیگری مطلق» طرح می شود؛ و اینها همه در بسط استدلال های «استعلایی» ایجابی ضروری اند.

در «تحلیل امر زیبا» نیز کانت تمایز می گذارد بین کلیت ادعایی احکام زیباشناختی تکین و توافق عامی که نتیجه «معنای مشترک» است. از نظر کانت، وجود معنای مشترک از آن جهت مهم است که فرایندهای ارتباط و شناخت را ممکن می کند. ولی نکته مهم درباره داوری زیباشناختی این است که، به رغم اتکای آن به معنای مشترک، نمی توان آن را به معنای مشترک تقلیل داد. «معنای مشترک» کاملا تجربی است؛ حاکی از چیزی است شبیه پیش فرض های پذیرفته شده یا اجماع مشترک در یک جامعه یا جماعت مفروض. به عبارت دیگر، معنای مشترک چیزی است شبیه «ایدئولوژی». ولی شرایط استعلایی هرگز قابل تقلیل به شرایط تجربی محض نیست، در نتیجه نمی تواند در قالب اجماع ظاهر شود. تامل استعلایی، در مقام «دگرسنجی»، باید برعکس بین مواضع مانعة الجمع و آشتی ناپذیر یا «معانی مشترک» رفت و آمد کند. به همین دلیل است که همه احکام، یا تمامی تاملات استعلایی، در نهایت به پارادوکس های حکم زیباشناختی برمی گردد.

* استیون شاویرو، فیلسوف و منتقد فرهنگی آمریکایی است که در حوزه نظریه فیلم و زیباشناسی آثار متعددی دارد.

مطالب مرتبط