زبان آموزش نولیبرالی

گفت وگو با هنری ژیرو نظریه پرداز تعلیم و تربیت انتقادی

مترجم: رحمان بوذری

منبع: کانترپانچ

هنری ژیرو منتقد فرهنگی آمریکایی کانادایی و یکی از نظریه پردازان موسس تعلیم و تربیت انتقادی در ایالات متحده است. او به جهت کارهای تحقیقاتی اش در حوزه مطالعات فرهنگی، مطالعات جوانان، تعلیم و تربیت انتقادی، فرهنگ عامه، مطالعات رسانه، نظریه اجتماعی و سیاست آموزش عمومی و آموزش عالی مشهور است. موضوعات مورد علاقه او به خصوص چیزی است که خود جنگ علیه جوانان، شرکتی کردن آموزش عالی، سیاست نولیبرالیسم، حمله به سواد عمومی و فروپاشی خاطره عمومی، تعلیم و تربیت عمومی، ماهیت آموزشی سیاست؛ و ظهور جنبش های متنوع جوانان در سرتاسر جهان می خواند. برخی از کتاب های اخیر او عبارت اند از: «جنگ نولیبرالیسم بر سر آموزش عالی» (۲۰۱۴)، «خشونت فراموشی سازمان یافته» (۲۰۱۴)، «فکرهای خطرناک در عصر اقتدارگرایی جدید» (۲۰۱۵)، «اعتیاد آمریکا به تروریسم» (۲۰۱۶)، «آمریکا در جنگ با خود» (۲۰۱۷)، «به خطرانداختن عرصه عمومی» (۲۰۱۸)، و «کابوس آمریکایی: رویارویی با فاشیسم» (۲۰۱۸). ژیرو در مصاحبه زیر به دستورکار نولیبرالیسم در حوزه آموزش می پردازد. از نظر او، «آموزش عالی، در هماهنگی هر چه بیشتر با نیروهای بازار، عمدتا مملو از تدریس اصول تجارت و ارزش های شرکتی است، و در یک فرهنگ حسابرسی نولیبرال مدیران دانشگاه همان ارزشی را دارند که هیئت مدیره شرکت ها یا بوروکرات ها. با کالایی شدن بیش از پیش دانش بسیاری از دانشکده ها مک دونالدی شده اند و نتیجه آن را می توان در برنامه های آموزشی آنها دید که شبیه منوی فست فودهاست. از این گذشته، استادان دانشگاه روز به روز بیشتر تابع الگوی مناسبات کاری وال مارت می شوند». ژیرو معتقد است «در برهه تاریخی کنونی بی سوادی و جهل ظاهر جامعه ای را شکل می دهند که در آن اهمیت سواد عمومی هم در آموزش عالی و هم در کل جامعه این چنین کاهش یافته است».
 دهه های متمادی نولیبرالیسم نه فقط جزء مهم ترین بحث های اقتصادی و مالی بوده؛ بلکه به واژگان ما در حیطه های متنوعی همچون مطالعات حکمرانی، جرم شناسی، بیمه درمانی، نظریه حقوق، آموزش و… نفوذ کرده. به چه جهت استفاده و اعمال این ایدئولوژی «اقتصادگرایانه» در پیوند با رواج کارایی و کارآمدی باب شد؟

نولیبرالیسم بدل به ایدئولوژی غالب زمانه ما شده و جایگاه خود را به عنوان ویژگی محوری سیاست تثبیت کرده. نه فقط خود را نظامی سیاسی و اقتصادی تعریف می کند که هدفش تحکیم قدرت در دستان شرکت ها و نخبگان مالی است؛ بلکه جنگی بر سر ایده ها راه انداخته. در این مورد بخصوص خود را به منزله نوعی عقل سلیم تعریف کرده و در مقام شیوه ای از تعلیم و تربیت عمومی کار می کند و قالبی فراهم می آورد برای شکل دادن به نه فقط بازارها بلکه کل حیات اجتماعی. به این اعتبار، نولیبرالیسم فقط از طریق آموزش عالی و آموزش عمومی ارزش ها، هویت ها، و شیوه های عاملیت بازارمحور را تولید و توزیع نمی کند؛ بلکه با دم و دستگاه های فرهنگی وسیع تری همه نهادهای مسلط و همه مناسبات زندگی روزمره را خصوصی، فارغ از مقررات، تابع اقتضائات اقتصادی و تحت سلطه فرامین خصوصی سازی، کارآمدی، مقررات زدایی، و کالایی سازی کرده و می کند.

از دهه ۱۹۷۰ به بعد هرچه زمام نهادهای مسلط در جامعه بیشتر به دست ایدئولوژی نولیبرال افتاده، برداشت آن از عقل سلیم یک فردگرایی مهارگسیخته، رقابت شدید، حمله خشن به دولت رفاه پرور، تضعیف مواهب عمومی، و حمله آن به همه الگوهای جمع گرایی که با ارزش های بازار در تضادند به هژمونی مسلط جوامع سرمایه سالار بدل شده. بسیاری از چپ گرایان عاجز از درک این نکته بوده اند که نولیبرالیسم چیزی بیش از ساختارهای اقتصادی است. یک نیروی تعلیمی قوی است به خصوص در دوران رسانه های اجتماعی که بر همه سطوح جامعه مدنی سلطه ای تام و تمام دارد. دامنه گسترش آن نه فقط به آموزش بلکه به طیفی از رسانه های دیجیتالی و حوزه وسیع تر فرهنگ عامه می رسد.

تحت سیطره شیوه های حکمرانی نولیبرال همه مناسبات اجتماعی تجاری شده اند، مهم نیست سر و کارمان با چه نهادی باشد. رواج واژگان نولیبرالی کارایی و کارآمدی گواه اراده و توفیق آن در آوردن آموزش به کانون صحنه سیاست است. در ضمن هشداری است به مترقی ها، همان طور که پی یر بوردیو اصرار داشت چپ گرایان جنبه های نمادین و تعلیمی مبارزه را دست کم گرفته اند و سلاح های مناسبی نساخته اند برای جنگیدن در این جبهه.

 به گفته مدافعان نولیبرالیسم، آموزش نمایانگر یکی از شاخص های اصلی رشد اقتصادی آتی و رفاه فردی است. چرا و چگونه آموزش یکی از عناصر محوری «انقلاب نولیبرالی» شد؟

مدافعان نولیبرالیسم همواره دریافته اند که آموزش میدان مبارزه ای است بر سر موضوعات داغی مثل نحوه آموزش جوانان، کسانی که باید آموزش ببینند، و بینشی نسبت به حال و آینده که از همه ارزشمندتر و ارجح است. آموزش عالی در دهه شصت ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر دوره ای انقلابی از سر گذراند. دانشجویان می خواستند آموزش را به منزله حوزه عمومی دموکراتیک بازتعریف و در ضمن آن را به روی گروه های مختلفی باز کنند که تا آن زمان از دایره آموزش بیرون مانده بودند. محافظه کاران از این تغییر بسیار ترسیده بودند و هرچه در توان داشتند در مقابله با آن کردند. شواهدی از این مقابله را می توان در گزارش لوئیس پاول۱ منتشرشده در سال ۱۹۷۱ و بعدها در گزارش مفصل کمیسیون سه جانبه۲ دید که در قالب کتابی با عنوان «بحران های دموکراسی» در سال ۱۹۷۵ منتشر شد. از دهه ۱۹۶۰ به بعد، محافظه کاران، به خصوص راست نولیبرال، جنگی به راه انداختند بر سر آموزش تا آن را از شر نقش احتمالی اش در حوزه عمومی دموکراتیک خلاص کنند. در عین حال درصدد هجمه به آموزش بودند تا شیوه های حکمرانی آن را از نو شکل دهند، قدرت استادان را کم کنند، اولویت را به دانش ابزاری در خدمت بازار دهند، دانشجویان را بیش از هر چیز مشتری و مصرف کننده بخوانند، و کارکرد آموزش عالی را عمدتا تقلیل دهند به پرورش نیروی کار جهانی. هسته اصلی سرمایه گذاری نولیبرالی در آموزش میل به سست کردن تعهد دانشگاه است به حقیقت، تفکر انتقادی، و الزام آن به دفاع از عدالت و مسئولیت پذیری در محافظت از منافع جوانانی که وارد جهانی می شوند مملو از نابرابری، طرد، و خشونت چه در خانه و چه در بیرون از خانه. آموزش عالی شاید یکی از معدود نهادهای باقی مانده در جوامع نولیبرالی باشد که فضایی حمایتی در اختیار جوانان می گذارد تا سوال کنند، زیر سوال ببرند و بر خلاف جریان آب شنا کنند. نولیبرالیسم چنین فضایی را خطرناک می یابد. نولیبرال ها هر کاری کرده اند تا آموزش عالی را از بین ببرند، یعنی آموزش عالی به منزله فضایی که در آن دانشجویان می توانند شهروندی انتقادی خود را پیاده کنند، استادان می توانند در ساختار حاکم بر آن مشارکت داشته باشند، و آموزش می تواند به عنوان یک حق تعریف شود، نه امتیاز.

 اصلاحات و سایر ابتکاراتی که هدفشان بهبود روال آموزش است تا حدودی ذاتا یکی از سازوکارهای اساسی نفوذ دستور کار نولیبرالی کارایی و کارآمدی بوده. به نظر شما کدام یک از جنبه های نولیبرالیسم و دستور کار آن در حوزه آموزش مساله سازتر بوده و چرا؟

آموزش عالی در هماهنگی هرچه بیشتر با نیروهای بازار، عمدتا مملو از تدریس اصول تجارت و ارزش های شرکتی است و در یک فرهنگ حسابرسی نولیبرال مدیران دانشگاه همان ارزشی را دارند که هیئت مدیره شرکت ها یا بوروکرات ها. با کالایی شدن بیش از پیش دانش، بسیاری از دانشکده ها مک دونالدی شده اند و نتیجه آن را می توان در برنامه های آموزشی آنها دید که شبیه منوی فست فودهاست. از این گذشته، اساتید دانشگاه روز به روز بیشتر تابع الگوی مناسبات کاری وال مارت می شوند، مناسباتی که هدفشان به گفته نوام چامسکی «کاهش هزینه های کار و افزایش سرسپردگی کارگران» است. در عصر بی ثباتی و انعطاف پذیری، اکثر اساتید پاره وقت شده اند، حداقل حقوق می گیرند، مهار شرایط کاری شان را از دست داده اند، پاداش هایشان کم شده و در کلاس هایشان بحث های انتقادی مربوط به موضوعات اجتماعی را طرح نمی کنند، چون می ترسند شغل شان را از دست بدهند. مورد آخر شاید اصلی ترین موضوعی است که آزادی بیان و آزادی دانشگاهی را محدود می کند. به علاوه، خیلی از این اساتید با چندرغاز حقوقی که می گیرند نمی توانند ماه را به آخر برسانند، بعضی هایشان حتی کوپن غذا۳ می گیرند. اگر وضع اساتید دانشگاه ها از این قرار است و کارگران خدماتی محسوب می شوند، وضع دانشجویان چندان بهتر نیست و به شان مصرف کننده و مشتری تنزل یافته اند. به علاوه، نه فقط دانشجویان را با ارزش های رقابت جویانه، خصوصی شده و بازار محور نولیبرالیسم خفه کرده اند بلکه آنها را با این ارزش ها به شیوه های مختلف چزانده اند، در قالب شهریه های فوق العاده سنگین، بدهی های نجومی به بانک ها و سایر نهادهای مالی و نبودن کاری مناسب. نولیبرالیسم، در مقام یک پروژه و جنبش، نمی گذارد معلمان و سایرین شرایطی ایجاد کنند که به دانشجویان فرصت دهد دانش و شجاعت مدنی لازم را کسب کنند تا حس بیچارگی و کلبی مسلکی را نامقبول و امید را عملی بیابند. نولیبرالیسم، در مقام ایدئولوژی، با هر برداشت ممکنی از دموکراسی در تضاد است و دموکراسی را دشمن بازار می داند؛ ولی اگر شهروندان خودآیین، منتقد خویش، کنجکاو، فکور و مستقل نباشند دموکراسی به هیچ کار نمی آید. اگر قرار است دانشجویان داوری ها و انتخاب های حیاتی کنند و در فرایند تصمیم گیری هایی مشارکت کنند که زندگی روزمره، اصلاح نهادها و خط مشی دولت ها را تحت تاثیر قرار می دهد، این ویژگی ها ضروری است.

 چرا ارزیابی های گسترده و داده های کمی عموما بخش اصلی «جعبه ابزار نولیبرالی» در تحقیقات آموزشی اند؟

اینها ابزارهای حسابدارانند و هیچ دخلی ندارند به بینش ها یا پرسش های کلی تر درباره موضوعات مهم آموزش دانشگاهی. وابستگی بیش از حد به معیارهای کمی و اندازه گیری همه چیز به ابزاری بدل شده تا مسئولیت پذیری، اخلاقیات و عدالت را از قاموس آموزش و سیاست گذاری های مربوطه بزدایند. چیزی که شما به آن می گویید جعبه ابزار نولیبرالی، بخشی از گفتار بی سوادی شهروندان است که الان در آموزش عالی شایع است، یک جور سرمایه گذاری در یک فرهنگ کمیت محور که آدم را خرفت می کند، تخیل را می کشد و به انتقادی بودن، فکوربودن، جسوربودن و مخاطره کردن حمله می کند. معیارهای کمی در خدمت یک فرهنگ حسابرسی به سیمای جدید یک فرهنگ پوزیتویستی بدل شده اند، یک جور ساختار سراسربین که ایده ها را به قالب اعداد می ریزد و انگیزه های خلاق را با خاک یکسان می کند. ارزیابی های گسترده و داده های کمی سازوکارهای محرکی اند که فرهنگ تجارت از طریق آنها همه چیز را به درون خود می کشد. در این الگو تمایز بین اطلاعات و دانش بی معنا شده و هر چیزی را که نتوان با عدد و رقم بیان کرد تحقیر می کنند. در این حسابرسی سراسربین نوین تنها دانشی مهم است که بتوان اندازه گیری اش کرد. البته غافل از آنکه سودمندی قابل اندازه گیری وقتی به اصل کلی بدل شود طوق لعنت است، چون شکل هایی از دانش را نادیده می گیرد که مبتنی بر این پیش فرض اند که افراد باید بیش از نحوه کارکردن چیزها یا سودمندی عملی شان چیزهای دیگری هم بدانند. این زبانی است که نمی تواند بگوید در زمانه جباریت، در مواجهه با حمله وسیع و توصیف ناپذیر کنونی به مهاجران، مسلمانان و دیگرانی که بی مصرف تلقی می شوند، مسئولیت دانشگاه ها و اساتید چیست. این زبانی است که هم می ترسد و هم نمی خواهد جهان های متفاوتی تخیل کند که از جست وجوی برابری و عدالت برمی خیزند، آن هم در عصری که نیروهای ظلمانی اقتدارگرایی از همه طرف محاصره مان کرده اند.

 با اینکه بسیاری از تحلیل ها به دستور کار نولیبرالی در حوزه آموزش پرداخته اند، پژوهش های کمتری به زبان آموزش نولیبرالی اختصاص یافته. مشخصا، کمتر توجه شده به موسع کردن واژگان نولیبرالی با ایده های برابری خواهانه ای همچون انصاف، عدالت، برابری فرصت ها، رفاه و غیره؛ چه عواملی باعث توجه به این ایده ها شده؟

نولیبرالیسم نحوه استفاده از زبان را هم در آموزش و هم در جامعه سروته کرده. می کوشد گفتارهای مربوط به دموکراسی لیبرال را مصادره کند، گفتارهایی که به تدریج پیش پاافتاده شده اند تا هم معانی شان محدود شود و هم از آنها در تقابل با معانی سنتی شان استفاده شود، به خصوص گفتارهای مربوط به حقوق بشر، عدالت، داوری مستدل، عاملیت انتقادی و خود دموکراسی. نولیبرالیسم جنگی به راه انداخته نه فقط بر سر رابطه بین ساختارهای اقتصادی بلکه بر سر خاطره، کلمات، معنا و سیاست. کلماتی مثل آزادی را می گیرد و آن را به آزادی مصرف محدود می کند، نفرت می پراکند و مفاهیمی مثل نفع شخصی و نوعی فردگرایی مفرط را به مقام یک عقل سلیم جدید می رساند. برابری فرصت ها یعنی درگیری در رقابت های بی رحمانه، یک جور روحیه مبتنی بر جنگ همه با همه و بقای مناسب ترین شیوه رفتاری. واژگان نولیبرالیسم در خدمت خشونت است، چون قابلیت تحقق جمعی استعدادهای انسان را کم می کند، فهم موسع از آزادی را که اساس گسترش عاملیت انسان است محدود می کند و تخیل اخلاقی را با تقلیل آن به نفع بازار و انباشت سرمایه تضعیف می کند. کلمات، خاطره، زبان و معنا تحت سیطره نولیبرالیسم به سلاحی بدل شده اند. مسلما نه رسانه ها و نه جریان های مترقی توجه کافی کرده اند به نحوه استعمار زبان توسط نولیبرالیسم چون هیچ یک از آنها توجه نکرده اند که بحران نولیبرالیسم نه فقط بحرانی اقتصادی بلکه بحران ایده هاست. آنها آموزش را نیروی اصلی سیاست قلمداد نکرده اند و این چنین محل تقاطع زبان، قدرت و سیاست در پارادایم نولیبرالی را عمدتا نادیده انگاشته اند. وانگهی در دوره ای که فرهنگ شهروندی به کل در حال نابودی است، حوزه های عمومی رو به اضمحلال است و ظاهرا مفاهیم شهروندی مشترک منسوخ شده، کلماتی که از حقیقت می گویند، بی عدالتی ها را عیان می کنند و تحلیل های مستند انتقادی به دست می دهند نیز به تدریج از صحنه محو می شوند. این قضیه درگیری انتقادی با استفاده استعماری نولیبرالیسم از زبان را دشوارتر می کند. در ایالات متحده، توییت های غیرعادی ترامپ فقط حاکی از زمانه ای نیست که در آن دولت ها درگیر بیماری جعلیات بی پایان اند بلکه در ضمن حاکی از نحوه کارکرد دولت ها در تحکیم تعلیم و تربیت کودک منشانه است. هدف از این تعلیم و تربیت این است که با ضربه های ناگهانی هرروزه پایگاه اجتماعی اش را برانگیزد و در عین حال به نوعی فرهنگ جنگ، ترس، تفرقه و حرص دامن بزند، جوری که منتقدانش را خلع سلاح کند.

 شما بارها و بارها درباره دیدگاه صرفا ابزاری نولیبرالیسم به آموزش نوشته اید، درباره برداشت تقلیل گرایانه آن از کارایی و تصویر کج ومعوج آن از انصاف. تعلیم وتربیت رادیکال از چه طریقی باید با نولیبرالیسم و دستور کار آن در حوزه آموزش مقابله کند؟

ابتدا باید آموزش عالی ماموریت خود را بازتعریف کند و خود را یک موهبت عمومی بداند تا انگیزه های دموکراتیکی و برابری خواهانه اش را بازیابد. آموزگاران باید در سطح ملی بحثی راه بیندازند و پیش ببرند که طی آن بتوان از آموزش عالی به منزله یک حوزه عمومی دموکراتیک دفاع کرد و از کلاس ها به منزله محیط مساعدی برای پرس وجو و مشورت، گفت وگو، و تفکر انتقادی، محیطی که مدعی تخیل رادیکال و حس شجاعت مدنی است. در عین حال، گفتاری که از آموزش عالی به منزله حوزه عمومی دموکراتیک دفاع می کند قادر است برنامه ای تدوین کند در راستای ابراز تعهد بیشتر به بسط جنبش های اجتماعی در دفاع از مواهب عمومی و بر ضد تهدید نولیبرالیسم برای دموکراسی. این هم یعنی بازاندیشی در نحوه تخصیص بودجه آموزش و قراردادن آن در ردیف بودجه مواهب عمومی، یعنی هم در راه سیاست هایی مبارزه کنیم که به عدم تخصیص بودجه به آموزش پایان می دهند و هم در راه حذف ردیف هایی از بودجه که به سیاست های مرگبار نظامی و نیز زندانی کردن شهروندان اختصاص دارند و برگرداندن بودجه آنها به سیاست های حامی آموزش در همه سطوح جامعه. کار سخت آموزش عالی در اینجا این است که تعهد خود را به دموکراسی از دست ندهد و دریابد نولیبرالیسم در خدمت نیروهای اقتصادی سلطه گر و نیروهای ایدئولوژیکی است.

دوم، آموزگاران باید بپذیرند که شهروندان باسواد و انتقادی جزء لاینفک یک حکومت دموکراتیک اند و بتوانند این ادعا را ثابت کنند، به خصوص در دوره ای که آموزش عالی خصوصی شده و نولیبرالیسم کل ساختار آن را تغییر داده. این یعنی اولویت دادن به اخلاق، سوادآموزی عمومی، مسئولیت پذیری اجتماعی و شفقت در فرایند یادگیری، به گونه ای که دانش، تدریس و تحقیق را با اصول اولیه چیزی در هم آمیزیم که می توان دستور زبان یک تخیل اجتماعی و اخلاقی نامید. این کار مستلزم جدی گرفتن ارزش ها، سنت ها، تاریخ ها، و تعلیم و تربیت هایی است که حس کرامت، تامل در نفس و شفقت را درون یک دموکراسی واقعی ترویج می کنند.

سوم، به آموزش عالی باید به چشم یک حق نگریست، چنان که در خیلی کشورها مثل آلمان، فرانسه، نروژ، فنلاند، و برزیل این طور است، نه به چشم یک امتیاز ویژه برای معدودی افراد، چنان که در آمریکا، کانادا و بریتانیا این طور است.

چهارم، در دنیایی غرق داده ها، معیارهای کمی، و تبدیل شدن دانش به داشتن اطلاعات بیش از حد، آموزگاران باید دانشجویان را قادر سازند در چندین و چند حوزه سواد بیاموزند، از فرهنگ نوشتاری و بصری گرفته تا فرهنگ دیجیتالی. دانشجویان باید از مرزهای مرسوم دانش عبور کنند، بتوانند دیالکتیکی فکر کنند و یاد بگیرند که فرهنگ را فقط مصرف نکنند بلکه در ضمن به تولید فرهنگ کمک کنند.

پنجم، اساتید دانشگاه ها باید حق خود را در نظارت بر ماهیت کارشان و شکل دادن به خط مشی های حکومت داری بازپس گیرند، موقعیت های شغلی و استادی به ایشان داده شود، امنیت شغلی شان تضمین شود و آزادی آکادمیک و آزادی بیان داشته باشند.

 چرا تحلیل رابطه نولیبرالیسم و سوادآموزی عمومی، به خصوص در مقام یک پروژه آموزشی، اهمیت دارد؟

تفوق نولیبرالیسم در سیاست آمریکا طاعون بی سوادی عمومی و ریشه دار در این جامعه را عیان کرده، فساد نظام سیاسی را برملا کرده، و نشان دهنده نوعی تحقیر است که دلایل آن به دهه ها قبل برمی گردد. در ضمن نشان می دهد تعلقات مدنی از بین رفته، فرهنگ مدنی نابود شده، حیات عمومی زوال یافته و هرگونه برداشتی از شهروندی مشترک تضعیف شده. وقتی ذهنیت ها و اخلاقیات بازاری بر همه ابعاد جامعه حاکم می شوند، نهادهای دموکراتیک و حوزه های عمومی کوچک می شوند، تازه اگر بالکل نابود نشوند. با از بین رفتن چنین نهادهایی از مدرسه های دولتی و رسانه های مستقل گرفته تا مراکز درمانی عمومی گفتار ناظر به اجتماع، عدالت، برابری، ارزش های عمومی، و موهبت مشترک هم به جد رنگ می بازد. در عین حال در این دوران صرفا با عقل و حقیقت مخالفت نمی کنند، یا اینکه چنان که باید و شاید به کمک آنها دعاوی مستدل بیاورند، بلکه تصویر وارونه ای از حقیقت ارائه می کنند و آن را به دنیای زهرآلود خبرهای دروغ ترامپ وامی گذارند. مثلا، در دولت ترامپ زبان به یغما رفته، عقل و حقیقت بی ارج شده، کلمات و عبارات از هرگونه معنایی تهی شده یا به نقطه مقابل خود بدل شده، و همه اینها به وسیله تولید بی پایان طوفان های توئیتری ترامپ و نمایش کنونی دلقک فاکس نیوز. این واقعیت ناگوار نشانگر شکستی است در قدرت تخیل مدنی، اراده سیاسی، و دموکراسی برای همه. همچنین بخشی از یک سیاست است که جامعه را از هرگونه آرمان دموکراتیکی محروم می کند و هرگونه برداشتی از آموزش به عنوان یک موهبت عمومی را تحلیل می برد. چیزی که تحت سیطره نولیبرالیسم می بینیم نه صرفا یک پروژه سیاسی برای تحکیم قدرت در دستان نخبگان مالی و شرکتی بلکه بازسازی خود معنای سواد و آموزش نیز هست، دو موردی که برای ایجاد نوعی شهروندی آگاه و جامعه دموکراتیک تعیین کننده است. در عصری که در آن سواد و تفکر برای نیروهای ضددموکراتیک مسلط بر همه نهادهای مقتدر اقتصادی و فرهنگی ایالات متحده خطرناک به شمار می رود، حقیقت را مایه دردسر می پندارند، جهل را فضیلت قلمداد می کنند، و داوری مستدل و تفکر انتقادی را خوار می شمارند و با خاک یکسان می کنند. تحت حکمرانی ساختمان عقل سلیم کذایی که این چنین برای همه عادی شده به سواد به دیده تحقیر می نگرند، کلمات به داده ها تقلیل یافته اند و فرقی میان علم و شبه علم نیست. جهل تنها اصل سازمان بخش جامعه آمریکاست و ردپای تفکر انتقادی در فرهنگ بیش از پیش محو می شود.

چهل سال حکمرانی نولیبرالیسم به زبان خصلت نظامی داده، آن را دودستی تقدیم بوقچی های تبلیغاتی، بلاهت شوهای تلویزیونی، و فرهنگ روشنفکرستیزی کرده که از نظر سیاسی و فرهنگی شرم آور است و دستورش از کاخ سفید صادر می شود. این را بگذارید کنار فرهنگ سلبریتی پروری که اکوسیستمی ایجاد می کند متشکل از چرت وپرت گویی، بهت زدگی، و سرگرمی های پرزرق و برق. به این ها اضافه کنید روشنفکرانی همچون جردن پترسون را که مخالف حوزه عمومی و مدافع نابرابری و لات بازی اند، جهل و ذهنیت جنگاوری را جزو نظم طبیعی می دانند و در عین حال امکان هرگونه حسی از عاملیت و امر سیاسی را سلب می کنند. در ضمن دم ودستگاه رسانه ها هم به این فرهنگ بی سوادی عامدانه دامن می زنند و آن را بازتولید می کنند، رسانه هایی که با توهمات و نمایش خشونت کاسبی می کنند. در چنین شرایطی بی سوادی پدیده ای عادی و آموزش محور روایتی از سیاست زامبی وار نولیبرالی می شود که کار آن عمدتا زدودن ارزش های دموکراتیک، مناسبات اجتماعی، و شفقت از ایدئولوژی، سیاست گذاری و نهادهای مقتدری است که اکنون زمام جامعه آمریکا را در دست دارند. در عصر بی سوادی عامدانه نه فقط نبود یادگیری، نبود ایده ها یا دانش بلکه چیزهای بیشتری در جریان است. در ضمن حکمرانی بی سوادی عامدانه را نمی توان فقط به ظهور شبکه های اجتماعی جدید نسبت داد، یا به فرهنگ یک شبه راه صدساله رفتن، و جامعه ای که از ارضای فوری نیازهایش لذت می برد. برعکس، بی سوادی عامدانه پروژه ای سیاسی و آموزشی است که هسته اصلی یک ایدئولوژی شرکت محور دست راستی و مجموعه سیاست هایی را تشکیل می دهد که با خشونت می کوشند مردم را سیاست زدوده کنند و آنها را با نیروهای اقتصادی و سیاسی نولیبرال و نژادپرستی همراه کنند که برایشان فقر و فلاکت به ارمغان آورده اند. در اینجا فقط با آنچه آریل دورفمان «حماقت تبهکارانه» می نامد سر و کار نداریم، بلکه بیش از آن با اقدامات یک شکل بسیار مغرضانه از فاشیسم نولیبرال قرن بیست ویکم و یک فرهنگ بی رحم طرفیم که در آن زبان بالاجبار در خدمت خشونت است و در عین حال یکریز به تخیل اخلاقی و تصور موهبت عمومی حمله می کنند. در برهه تاریخی کنونی بی سوادی و جهل ظاهر جامعه ای را شکل می دهند که در آن اهمیت سواد عمومی هم در آموزش عالی و هم در کل جامعه این چنین کاهش یافته است.

 آیا در تحلیل پدیده ای چنین پیچیده (و مناقشه انگیز) همچون نولیبرالیسم و دستور کار آن در حوزه آموزش کمبودهایی وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا جنبه ای از جنبه های دستورکار نولیبرالی در حوزه آموزش هست که منتقدان به آن نپرداخته باشند؟

هر تحلیلی از یک ایدئولوژی مثل نولیبرالیسم همیشه ناقص است. و درباره شکل های گوناگون و زمینه های مختلف نولیبرالیسم آثار زیادی نوشته شده. از نظر من، در اکثر این تحلیل ها سه چیز دست کم گرفته شده است. اولا، نویسندگان کمتر به این نکته پرداخته اند که نولیبرالیسم نه صرفا همچون یک الگوی اقتصادی برای سرمایه مالی بلکه همچون نوعی تعلیم و تربیت عمومی عمل می کند و از طریق حوزه ها و برنامه های متنوع کار خود را پیش می برد. ثانیا، درباره جنگ نولیبرالیسم ضد برداشتی دموکراتیک از جمع گرایی و مفهوم امر اجتماعی به اندازه کافی ننوشته اند. ثالثا، در دوره ای که بار دیگر پژواک صدای فاشیسم گذشته به گوش می رسد کمتر درباره رابطه بین نولیبرالیسم و فاشیسم حرف زده اند، یا درباره آنچه من فاشیسم نولیبرالی می نامم، به خصوص رابطه بین رنج و فلاکت فراگیر ناشی از نولیبرالیسم و بروز برتری طلبی سفیدپوستان. من فاشیسم نولیبرالی را هم یک پروژه و هم یک جنبش می دانم که همچون یک جاده صاف کن عمل می کند و نهادهای مقتدر دموکراسی را تضعیف می کند، اگر نگوییم نابود می کند، و ارزشمندترین اصول آن را بی ارزش می کند. در نتیجه، خاک حاصلخیزی فراهم می کند برای پروراندن ساخت ایدئولوژیکی، ارزش های مسموم، و مناسبات اجتماعی نژادپرستانه که تحت حکمرانی فاشیسم بارور و مجاز شمرده شده اند. نولیبرالیسم و فاشیسم در قالب یک پروژه و جنبش سهل الوصول و هماهنگ به هم می رسند و پیش می روند که بدترین جنبه های افراطی سرمایه داری را با آرمان های فاشیستی کنار هم می نشاند، آرمان هایی همچون تقدیس جنگ، نفرت از عقل و حقیقت؛ تجلیل پوپولیستی از ملی گرایی افراطی و خلوص نژادی؛ سرکوب آزادی و ابراز مخالفت؛ فرهنگی که دروغ، نمایش، اهریمن سازی از دیگری، گفتار زوال، خشونت سبعانه، و بالاخره اشکال مختلف خشونت دولتی را ترویج می کند. پروژه نولیبرالی همه نهادها مقتدر دموکراسی را ویران می کند و قدرت را در اختیار معدودی نخبگان مالی قرار می دهد. جنبش نولیبرالی نابرابری اقتصادی و رنج گسترده تولید می کند و به آن وجهه قانونی می دهد، موهبت های عمومی را خصوصی می کند، انواع عاملیت دولت را برمی چیند، و همه مشکلات اجتماعی را فردی جلوه می دهد. به علاوه، دولت سیاسی را به دولت شرکتی تبدیل می کند، از ابزارهای نظارتی، نظامی سازی، و قانون و نظم بهره می گیرد تا رسانه ها و مطبوعات انتقادی را بی اعتبار کند، آزادی های مدنی را تضعیف کند و منتقدان را به سخره بگیرد و سانسور کند. کاری که منتقدان باید بکنند گفتن این نکته است که نولیبرالیسم سیمای یک فاشیسم جدید است، یک چنین حرفی به مقابله با برداشتی می رود که سرمایه داری و دموکراسی را یک چیز واحد می داند، بار دیگر امید ما را به وعده های یک سوسیالیسم دموکراتیک زنده می کند، صورت بندی های سیاسی جدیدی حول ائتلافی از جنبش های اجتماعی گوناگون شکل می دهد، و این نیاز را جدی می گیرد که آموزش را به اصل اساسی خود سیاست بدل کند.

پی نوشت ها:

۱. لوئیس فرانکلین پاول، قاضی دیوان عالی ایالات متحده از ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۷، در ۲۳ اوت ۱۹۷۱ گزارش محرمانه ای نوشت با عنوان «حمله به نظام شرکتی آزاد آمریکا»، یک طرحی ضدکمونیستی، ضدفاشیستی و ضد نیو دیل که از آمریکای شرکت محور می خواست در شکل دادن به نحوه تفکر جامعه درباره تجارت، حکومت، سیاست و حقوق سختگیرانه تر عمل کند. او در این گزارش از جمله از «نظارت مدام» بر محتوای کتاب های درسی و برنامه های تلویزیونی و پاکسازی آن از عناصر چپ گرا دفاع می کرد. دیوید هاروی در کتاب «تاریخچه نولیبرالیسم» سرآغاز نولیبرالیسم را در ایالات متحده به این گزارش نسبت می دهد م.

۲. کمیسیون سه جانبه یک گروه غیردولتی است که دیوید راکفلر در ژوئیه ۱۹۷۳ تاسیس کرد تا همکاری نزدیک تری بین ژاپن، اروپای غربی و آمریکای شمالی برقرار کند م

۳. برنامه کمک تغذیه الحاقی که سابقا و هنوز در بین مردم برنامه کوپن غذا

(Food Stamp program) شناخته می شود، برای مردم کم درآمد یا بدون درآمدی که در آمریکا زندگی می کنند، کمک مالی برای خرید غذا فراهم می کند م.