اولین جلسه مجلس شورای ملی

نسیم خلیلی

اولین جلسه مجلس شورا قبل از تدوین نظامنامه و انتخابات، در مدرسه نظامیه تهران برگزار شد. ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری به این جلسه اشاره ای کرده و به روشنی آن را با همه جزئیاتش شرح داده است: «امروز مجلس در مدرسه نظامیه برپا شده، قریب سه چهار هزار نفر جمعیت در مجلس و خارج مجلس جمع شدند، به قدر پانصد نفر از علما و وزرا و ابنا سلطنت و نایب السلطنه در مجلس نشسته بودند، صدراعظم بعد از پذیرایی برخاست و لایحه خواند. اهل مجلس محض احترام و تشکر از این مجلس، برخاستند. بعد از قرائت لایحه صدر اعظم، جناب حاج شیخ هدی ملک المتکلمین که از اعاظم واعظین و ملت خواهان است، برخاست و از طرف ملت لایحه خواند که مشتمل بود بر اظهار تشکر از طرف ملت. بعد از اتمام لایحه، جناب اجل عضدالملک که رئیس مجلس بود، یک طاقه شال کشمیری خلعت داد به جناب حاج شیخ مهدی. حضرات واردین که برحسب دعوتنامه دولتی حاضر بودند صرف شربت و شیرینی نموده، جناب عضدالملک از طرف اعلیحضرت اظهار محبت به مردم نموده. پس از اتمام لایحه ملت، عموم حضار صدا ها را به «زنده باد شاه ایرانیان و پاینده باد ملت ایران» بلند کردند و صرف شربت و شیرینی نموده با خاطر های شاد متفرق گشتند.»این همه شور و حال و تعجیل البته تنها در تهران وزیدن گرفته بود؛ شهرستان ها هنوز اندر خم یک کوچه بودند و چشم دوخته بودند به تلگراف خانه های بسته شهر، تا شاید خبری از پایتخت، دمی مسیحایی در روح مرده شهرشان بدمد. حکومت از مخابره تلگراف ها جلوگیری می کرد تا مبادا ناگاه با واقعیت گسترده ای از انقلاب آرام مردم، در سراسر کشور روبه رو شود. قرار شده بود رای گیری در تهران به صورت مستقیم و در شهرستان ها از طریق ستاد های انتخاباتی انجام پذیرد. انتخابات در تهران به خاطر غلبه حس و حال شادمانه مردمی که انگار پس از سال ها انتظار به آرزویی دیرین پنجه می ساییدند، خیلی زود برگزار شد و نمایندگان انتخاب شدند؛ تهرانی ها برای پیشگیری از سکوت دوباره و گره ای تازه، پیش از آن که شهرستان ها به خود بجنبند و نمایندگان خویش را برگزیده و راهی تهران کنند، به «عمارت خورشید»، محلی که قرار بود تا آماده شدن مجلس در بهارستان، مورد استفاده نمایندگان قرار گیرد، رفتند و نخستین جلسه شورا را تشکیل دادند؛ آنها می دانستند مشروطیت دیرهنگامشان را باید زود تر به سرانجام برسانند.

مطالب مرتبط