آیا مجلات داخلی هم ضریب تاثیر دارند؟

شاخص بین‌المللی ضریب تاثیر برای مجلات ISI محاسبه می شود. اما در سال های اخیر مرکز استنادی علوم انسانی یا همان ISC، برای مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی داخلی هم شاخص ضریب تاثیر را محاسبه می کند. این شاخص می تواند برای مقایسه بین مجلات داخلی با همدیگر به کارگرفته شود. باید دقت کرد که مقایسه بین ضریب تاثیر مجلات داخلی و خارجی بایستی با احتیاط صورت بگیرد چراکه این دو شاخص در دو بستر آماری متفاوت محاسبه می شوند. برای مشاهده ضریب تاثیر مجلات داخلی می توانید به آدرس http://hrank.isc.gov.ir/all_journals.aspx مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط