کتابخانه‌های عمومی

کتابخانه‌های عمومی در طول تاریخ خود به کارکردهای اجتماعی و طبقات کارگری و متوسط به عنوان یکی از بنیانهای اساسی ساختار خود نگاه کرده‌اند. در واقع کتابخانه‌های عمومی همواره یکی از بازوهای کارآمد دولتها در تسهیل معضلات اجتماعی و فرهنگی و از طرفی به عنوان ابزاری برای اجتماع‌سازی بوده‌اند.

 

منصور کوهی رستمی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و هیات مدیره انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران

lisna