بخش‌های مختلف مقدمه

پاراگراف اول: بیان کلی حوزه و حیطه علمی مساله.

پاراگراف دوم و سوم: انتقال آرام از کلیات به جزییات و بیان مشخص (دقیق) با مرور پژوهش‌های پیشین و ذکر اهمیت و ضرورت پژوهش.

پاراگراف چهارم: مهم‌ترین پاراگراف و قلب مقدمه که شامل خلاصه نکات مهم از فعالیت (پشتیبانی) شده توسط شما در مقاله می‌باشد. معمولا این پاراگراف با عبارت “In this paper, …” آغاز می‌شود.

پاراگراف پنجم: ارتباط، تفاوت‌ها و برتری‌های فعالیت شما با دیگر کارهای مشابه (پشتیبانی) شده.

پاراگراف ششم: بیان بخش بندی ادامه مقاله با ذکر کلیات هر بخش.