بهترین سرویس‌های اصلاح گرامر متون انگلیسی :

1️⃣ سرویس Paper rater
چک کردن گرامر انگلیسی بعلاوه سنجش سبک نگارش انگلیسی شما
🌐 http://paperrater.com/free_paper_grader

2️⃣ پلاگین Grammarly
چک کردن گرامر زبان انگلیسی (فایرفاکس و کروم) به همراه سرویس پیشنهاد جملات جایگزین و توضیح نکات گرامری + کنترل دیکته کلمات
🌐 https://www.grammarly.com

3️⃣ سرویس Ludwig Guru
آیا جملاتی با ساختار گرامری مشابه جملات انگلیسی شما رایج است؟ جملات انگلیسی شما را با گرامر رایج در رسانه‌های انگلیسی زبان و سایت‌های خبری مقایسه می‌کند.
🌐 https://ludwig.guru

4️⃣ نرم افزار Ginger
چک کردن گرامر زبان انگلیسی به همراه ارائه آلترناتیوها و جملات جایگزین +‌ کنترل دیکته کلمات
🌐 http://www.gingersoftware.com

5️⃣ نرم افزار After the deadline
نرم افزار مستقل کنترل گرامر انگلیسی + پلاگین
🌐 http://www.afterthedeadline.com/download.slp