نکات و راهکارهایی جهت جلوگیری از سرقت علمی

سرقت علمی در همه جای دنیا چه انگلیسی زبان و چه غیر انگلیسی زبان وجود دارد. توجه به نکات زیر می تواند از میزان آن به شدت بکاهد:

👈توجه کنید که حتی متنی که مالکیت خصوصی ندارد را نیز می توان سرقت کرد.
👈 باید نقل قول‌ها از دیگران چه مستقیم و چه غیرمستقیم را ارجاع‌دهی کرد.
👈 حتی اگر متن را خودتان نوشته باشید و به صورت تصادفی مشابه متن دیگری باشد، بازهم سرقت علمی است.
👈 استفاده از مطالب اینترنت به نام خود نیز سرقت است.
👈 حتی استفاده از مطالب قبلی چاپ شده خودتان نیز سرقت است.

👈 بهترین کار نگارش مطلب برداشتی و فهمیده شده به زبان انگلیسی و سپس رفرانس دهی دقیق آن است. همچنین قبل از ارسال برای مجله متن را توسط نرم افزارهای مشابهت یاب (مانند iThenticate) به صورت کامل چک کنید.