انواع پیشینه تحقیق یا مرور متون (1 از 4)

1️⃣ مرور استدلالی (Argumentative Review)

این شکل از پیشینه تحقیق به شکل گزینشی منابع علمی را بررسی می‌کند تا یک استدلال، فرض، یا مسئله‌ی فلسفی جا افتاده در منابع را تایید یا رد کند. در اینجا، هدف پژوهش‌گر ایجاد پیکره‌ای علمی است که دیدگاهی انتقادی را مطرح می‌کند. با توجه به ماهیت پرمایه‌ی برخی از پژوهش‌های مرتبط با علوم اجتماعی، رویکرد استدلالی در قبال تحلیل منابع، قالب گفتمانی مهم و مشروعی است. با این حال، باید توجه کرد که هنگام مطرح کردن ادعا، همانند مرورهای نظام‌مند که در زیر شرح داده می‌شود، دچار مشکل سوگیری نشوند.

2️⃣ مرور یکپارچه (Integrative Review)

شکلی از پژوهش را در نظر بگیرید که منابع فراگیر را به‌طور یکپارچه مرور، نقد و جمع‌بندی می‌کند، به‌گونه‌ای که چهارچوبی جدید در ارتباط با حوزه‌ی مورد بحث ایجاد می‌شود. پیکره‌ تحقیقات شامل تمام مطالعاتی می‌شود که مسائل پژوهشی یا فرضیات مشابهی را بررسی می‌کنند. یک مرور یکپارچه‌ خوش‌ساخت، از نظر شفافیت، انسجام و همتاسازی، استانداردهای مشابهی با پیشینه‌های تحقیق اولیه دارد. مرور یکپارچه، در علوم اجتماعی، رایج‌ترین شکل پیشینه‌ی تحقیق است.

مطالب مرتبط