انواع پیشینه تحقیق یا مرور متون (2 از 4)

3️⃣ مرور تاریخچه‌ای (Historical Review)

در پیشینه‌ی تحقیق تاریخچه‌ای، بر پژوهش‌ها در یک دوره‌ی زمانی خاص تمرکز می‌شود. نقطه‌ی شروع معمولاً زمانی است که یک موضوع، مفهوم، تئوری، یا پدیده برای اولین بار در منابع علمی مطرح شده است. سپس، پژوهش‌گر تحول آن را در منابع علمی رشته‌ی مورد نظر دنبال می‌کند. هدف این است که پژوهش در بافتار تاریخی قرار بگیرد تا جایگاه آن در تحولات علمی آشکار و مسیر پژوهش‌های آتی شناسایی شود.

4️⃣ مرور روش‌شناختی (Methodological Review)

پیشینه‌ی تحقیق همیشه بر آن‌چه شخص یا اشخاص انجام داده‌اند تمرکز نمی‌کند (یافته‌ها)، بلکه گاهی بر چگونگی دستیابی به یافته‌ها تمرکز می‌کند (روش تحلیل). بررسی روش‌های تحلیل، نوعی چارچوب ادراکی را در سطوح متفاوت فراهم می‌کند. یعنی در سطح نظریه، تحقیقات میدانی پایه، رویکردهای پژوهشی، جمع‌آوری داده‌ها و تکنیک‌های تحلیلی، و نشان می‌دهد پژوهش‌گران چگونه از منابع علمی متنوع، از سطوح مفهومی تا اسناد پژوهشی کاربردی، بهره می‌برند و از آن‌ها در فعالیت‌ها میدانی، نمونه‌برداری، مصاحبه، جمع‌آوری داده، و تحلیل داده استفاده می‌کنند. در این رویکرد، بر مسائل اخلاقی که باید در حین انجام پژوهش نسبت به آن‌ها آگاه بود تاکید می‌شود

مطالب مرتبط