پنجمین کنفرانس سالانه ی انجمن مطالعات اسلامی انگلیس

مطالعات اسلامی به صورت گسترده، دربرگیرنده ی مطالعات مسلمانان در وضع اکثریت و اقلیت، و همچنین رویکردهای تاریخی، متنی و رویکردهای معاصرِ مردم شناسی و جامعه شناسی است.
موضوعات پنل های این همایش به قرار زیر است:
مطالعات قرآنی؛ جامعه شناسی و مردم شناسی اسلامی؛ حقوق؛ مسلمانان در انگلیس، اروپا، آمریکای شمالی و سایر کشورهای با اقلیت مسلمان؛ تاریخ، دوره ی میانه و دوره ی مدرن؛ تاریخ علم؛ الهیات و فلسفه؛ مسلمانان در آفریقا و آسیا؛ تاریخ اندیشه؛ هنر و معماری اسلامی؛ تنوع درون اسلام؛ اقتصاد و امور مالی؛ آموزش؛ مطالعات جنسیتی؛ اسلام در رسانه ها؛ ارتباطات بین الادیانی
🔸⁣تاریخ: 9 الی 11 آوریل 2018
⁣🔹مکان: بنیاد مطالعات عربی اسلامی، دانشگاه اگزتر، انگلستان

مطالب مرتبط