ایجاد برداشت اولیه قوی: نکاتی برای نگارش چکیده جذاب 2

2️⃣ مطرح کردن اطلاعات پس‎زمینه‎ای که به بیان هدف تحقیق ختم می‌شود.

اولین بخش چکیده ارزشمندترین قسمت آن است. یک الی سه جمله‌ی اول چکیده خواننده را از هدف شما برای انجام پژوهش آگاه می‌کند. برای مثال:

The importance of epistasis -non-additive interactions between alleles- in shaping population fitness has long been a controversial topic, hampered in part by lack of empirical evidence.

جمله‌ی بالا نمونه‌ای فوق‌العاده برای شروع چکیده است، که هم موضوع اصلی را بیان می‌کند (نقش epistasis در population fitness) و هم مسئله تحقیق را توصیف می‌کند (lack of empirical evidence). به این ترتیب، از همان ابتدا توجه خواننده جلب می‌شود. در جمله‌ی بعدی، می‌توان توضیح داد که کمبود چه اطلاعاتی حس می‌شود و پژوهشگران پیشین برای حل این مسئله چه کاری کرده‌اند.

این نوع جمله‌ها به‌طور طبیعی به جمله‌ای ختم می‌شوند که بیان می‌کند پژوهش شما برای این مسئله چه راهکاری دارد. استفاده از عبارت‌های مقدماتی به خواننده نشان می‌دهد که قرار است هدف تحقیق را بیان کنید. برای مثال:

💥Here, we aimed to…

💥Here, we demonstrate that…

مطالب مرتبط