ایجاد برداشت اولیه قوی: نکاتی برای نگارش چکیده جذاب 4

4️⃣ روش تحقیق را به اختصار توضیح دهید

در این قسمت، طرح مطالعه (design) و تکنیک‌های کلیدی استفاده شده را به اختصار، و بدون پرداختن به جزئیات، توضیح می‌دهید. در زیست‌شناسی و علوم بالینی، باید به ارگانیسم‌ها، خطوط سلولی، یا جمعیت مورد مطالعه اشاره کنید. در بوم‌شناسی، مکان مطالعه از اهمیت برخوردار است. مقاله‌هایی که کارآزمایی‌های بالینی را توضیح می‌دهند، باید به اندازه‌ی نمونه، گروه‌های بیماران، دز داروی تجویز شده، و زمان مطالعه اشاره شود. در نمونه‌ی زیر، تمام این اطلاعات به روشنی و با دقت در یک جمله‌ی واحد ارائه می‌شود:

▫️One hundred consecutive consenting male inpatients in a state of moderately severe, uncomplicated alcohol withdrawal at screening were randomized to receive either lorazepam (8 mg/day) or chlordiazepoxide (80 mg/day) with dosing down-titrated to zero in a fixed-dose schedule across 8 treatment days.

مطالب مرتبط