روایی و پایایی در یک جمله به چه معناست؟

🔹روایی یا اعتبار (Validity):
✍️مقصود از روایي آن است كه وسيله اندازه‌گيري واقعا بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه‌گيري نمايد نه متغير ديگري را.

📝مثال خیلی اغراق آمیز از عدم اعتبار این است که با امتحان تاریخ بخواهیم سطح درس ریاضی دانش آموزان را بسنجیم.

🔹پایایی یا اعتماد (reliability ):

✍️ پايایي دلالت بر آن دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست مي‌دهد.

📝به عنوان مثال وقتی میتوانیم یک آزمون درسی را پایا بنامیم یا به آن اعتماد کنیم که اگر در زمانهای مختلف آن را اجرا کردیم نتایجش چندان متفاوت نباشد.