نکات مهمی که باید پیش از نگارش مقاله مد نظر قرار دهید

سه پرسشی که در این مقاله مرور می‌شوند در نوشتن مقاله کمک‌تان می‌کنند. به‌عنوان پژوهشگر، ممکن است با نگارش رابطه‌ای عاطفی داشته باشید. شاید چیزی شبیه به این باشد: پیش از شروع نگارش، از آن متنفرید و، پس از پایان نگارش، عاشق آن می‌شوید.

در واقع، با اینکه نگارش سخت و طاقت‌فرساست، بهتر از هر کسی می‌دانید که ارزش نوشتن در این است که دیگران را در جریان پژوهش‌تان قرار دهید. اگرچه نوشتن تنها راه انتشار پژوهش نیست، اغلب در این راه اولین گام محسوب می‌شود. بنابراین، با توجه به اینکه نگارش مناسب‌ترین راه برای به‌اشتراک‌گذاری اثر علمی‌تان با سایرین است، باید به بهترین روش برای نوشتن گزارش پژوهشی‌تان فکر کنید.

مطالب مرتبط