انواع شیوه‌های ارجاع‌دهی و رفرنس‌نویسی

1️⃣ روش ارجاع دهی به سبک APA

🔆 سبک APA یکی از محبوب­ ترین روش­ های استناد دهی درنوشته­ های علمی است. روش رفرنس نویسی به سبک APA توسط انجمن روانشناسی آمریکا (American Psychological Association) ایجاد شد و بیشتر در علوم اجتماعی و روان شناسی مورد استفاده قرار می ­گیرد.

🔆 امروزه بسیاری از تخصص ­های دیگر نیز از این روش برای استناد به منبع استفاده می­ کنند. روش APA از سیستم نویسنده-تاریخ پیروی می کند، روشی که در آن به شکل اختصاری و درون متن به منبع اشاره می کنید و در فهرست منابع تمام مرجع ­ها را به طول کامل لیست می­کنید.

❄️ نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک APA

🔆 ارجاع دهی درون متنی به روش APA

مثال: این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند (پاک سرشت و میلان، 1397، صفحه۲۲).

🔆 ارجاع در فهرست منابع به روش APA

مثال: پاک سرشت، علی و میلان، عدالت (1397)، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند، جلد 2، چاپ سوم، تهران: انتشارات پنویس.

2️⃣ روش ارجاع دهی به سبک هاروارد (Harvard)

♦️روش هاروارد اغلب در علوم اقتصاد مورد استفاده قرار می­ گیرد. هیچ راهنمای رسمی برای این سبک وجود ندارد، بدین معنا که فقط چند تغییر کوچک وجود دارد. چند سازمان که یک راهنما برای این سبک ارجاع دهی ارائه کرده اند:

🔺موسسه استاندارد بریتانیا (British Standards Institution)
🔺خدمات انتشارات دولتی استرالیا (Australian Government Publishing Service (AGPS))

همانند روش APA ، هاروارد نیز از سیستم نویسنده-تاریخ پیروی می­ کند. همین مساله، ارجاع دهی به روش هاروارد را بسیار شبیه به APA می­ سازد.

🔷 نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به روش هاروارد (Harvard)

🔺ارجاع درون متنی به روش هاروارد

مثال: این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند (پاک سرشت و میلان، 1397، صفحه۲۲)..

🔺ارجاع در فهرست منابع به روش هاروارد

مثال: پاک سرشت، علی و میلان، عدالت (1397)، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند، جلد 2، چاپ سوم، تهران: انتشارات پنویس.

3️⃣ روش ارجاع دهی به سبک ونکور (Vancouver)

🎄سبک ونکوور توسط کمیته بین المللی ویراستاران مجله پزشکی (ICMJE) ارائه شد و بیشتر در دنیای پزشکی مورد استفاده قرار می­ گیرد. به جای استفاده از سیستم نویسنده-تاریخ، در سبک ونکوور از سیستم عددی استفاده می­ شود. در نوشته، منبع با یک شماره مشخص می­ گردد در حالیکه جزییات منبع در یک لیست کامل در فهرست منابع قرار می­ گیرد.

🌀 نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک ونکوور

🔸نحوه ارجاع دهی درون متنی در روش ونکور

مثال: این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند.(۱)

🔸نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش ونکور

مثال: 1- پاک سرشت، علی و میلان، عدالت، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند، جلد 2، چاپ سوم، تهران: انتشارات پنویس: 1397.

4️⃣ روش ارجاع دهی به سبک شیکاگو (Chicago)

🌐 روش شیکاگو توسط راهنمای سبک شیکاگو (The Chicago Manual of Style) منتشر می­ شود و در علوم انسانی مورد استفاده قرار می­ گیرد. این سبک دو نوع مختلف دارد:

☀️شیکاگوA : شما منبع را با اطلاعات کامل در پاورقی یا ته­ نویس و در فهرست کتب مربوطه اشاره می­ کنید.
☀️شیکاگوB : شما منبع را به شکل اختصاری، با فرمت نویسنده-تاریخ ، در نوشته و یا در فهرست کتب به صورت لیستی کامل از منبع می­ نویسید.

🌐 نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش شیکاگو A

این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند.۱

🌐 نحوه ارجاع دهی در پاورقی یا ته­ نویس به روش شیکاگو A

1- علی پاک سرشت و عدالت میلان، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت برخورد می کنند. ­(تهران: انتشارات پنویس، 1397).

🌐 نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش شیکاگو A

پاک سرشت، علی و میلان، عدالت. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند. تهران: انتشارات پنویس،1397٫

🌐 نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش شیکاگو B

این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند( پاک سرشت و میلان 1397، ۲۲).

نحوه ارجاع در فهرست منابع به روش شیکاگو B

🌐 پاک سرشت، علی و میلان، عدالت.۲۰۱۰٫ زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می ­کنند. تهران: انتشارات پنویس.

5️⃣ ارجاع دهی به سبک MLA

🌀 سبک MLA توسط انجمن زبان مدرن (Modern Language Association) ارائه شده است و اختصاصا در مطالعات زبان شناسی مورد استفاده قرار می­ گیرد. MLA از سیستم نویسنده-شماره صفحه پیروی می­ کند.

🔅 نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش MLA

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند (پاک سرشت . میلان ۲۲).

🔅نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

پاک سرشت، علی و میلان، عدالت. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند. تهران: انتشارات پنویس1397٫

6️⃣ ارجاع دهی به سبک IEEE

🔸موسسه مهندسان برق و الکترونیک (Institute of Electrical and Electronics Engineers) یا IEEE سبکی از ارجاع دهی است که اغلب در علوم فنی، نظیر مهندسی برق و IT مورد استفاده قرار می­گیرد. سبک IEEE برای منابع خاصی قابل استفاده است. برای انواع منابع که تحت پوشش IEEE قرار نمی ­گیرند، روش شیکاگو استفاده می­ شود. IEEE از سیستم عددی پیروی می­ کند.

🌕 نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش IEEE

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند (۱).

🌕 نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش IEEE

1- ع. پاک سرشت و ع. میلان، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت با هم برخورد می­ کنند. تهران: انتشارات پنویس1397٫

7️⃣ ارجاع دهی به سبک Turabian

🔆 سبک Turabian نوعی ارجاع دهی است که بسیار به سبک شیکاگو شباهت دارد. این نوع ارجاع دهی اختصاصا برای دانشجویانی که مقالات تحقیقاتی می ­نویسند یا اقدام به ترجمه مقاله می کنند طراحی شده است. درست همانند سبک شیکاگو، Turabian نیز از سیستم نشانه­گذاری و نویسنده-تاریخ پیروی می کند. سیستم نشانه­گذاری در علوم انسانی (همانند ادبیات، تاریخ و هنر) و سیستم نویسنده-تاریخ در علوم اجتماعی استفاده می ­شوند.

🔷 نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک Turabian با سیستم نشانه گذاری

🔹نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند.۱

🔹نحوه اشاره به منبع اصلی در پاورقی/ته ­نویس

1- علی پاک سرشت و عدالت میلان، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می رسند( تهران: انتشارات پنویس، 1397)، P.22.

🔹اشاره به منابع زیرمجموعه منبع اصلی با استفاده از پاورقی/ته­ نویس

1- پاک سرشت و میلان، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می­ رسند. P.22.

🔹نحوه ارجاع دهی در لیست منابع

پاک سرشت، علی و عدالت میلان. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می­ رسند. تهران: انتشارات پنویس، 1397.

🔷نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک Turabian با استفاده از سیستم نویسنده-تاریخ

🔹نحوه ارجاع دهی درون متنی

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند (پاک سرشت، میلان 1397، ۲۲ ).

🔹نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

پاک سرشت، علی و عدالت میلان.1397، زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می­ رسند. تهران: انتشارات پنویس

8️⃣ ارجاع دهی به روش AMA

▪️از سبک AMA اغلب در علوم پزشکی استفاده می­شود و از سیستم عددی پیروی می­کند. اعداد در متن به صورت بالانوشت و شماره صفحه داخل پرانتز قرار می­ گیرند.

🔶 نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک AMA

🔸نحوه ارجاع دهی درون متنی به روش AMA

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­ کند.۱(صفحه۳)

🔸نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع به روش AMA

پاک سرشت ع، میلان ع. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می رسند. تهران: انتشارات پنویس؛ 1397

9️⃣ ارجاع دهی به روش ACS

▫️انجمن شیمی آمریکا (American Chemical Society) یا ACS نوعی از ارجاع دهی را ارائه کرد که اغلب برای مقالات پژوهشی علوم شیمی استفاده می­ شود. سبک ACS سه مدل مختلف برای ارجاع دهی درون متنی دارد. انتخاب سبک بستگی به مقاله دارد.

⚪️ نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک ACS

♦️نحوه ارجاع دهی درون متنی با استفاده از پاورقی

این کتاب از داستان ­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند.۱

♦️نحوه ارجاع دهی درون متنی با استفاده از سیستم عددی

این کتاب از داستان­ های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند. (۱)

♦️نحوه ارجاع دهی درون متنی با استفاده از سیستم نویسنده-تاریخ

این کتاب از داستان­های موفقیت آمیز و تجربیات شخصی نویسنده ­ها برای ایجاد یک انقلاب خلاقانه در دنیای تجارت استفاده می­کند. (پاک سرشت و میلان،1397)

▫️در فهرست منابع، زمانی که از سیستم نویسنده-تاریخ استفاده می­ شود، منابع به ترتیب حروف الفبا لیست می­ شوند و زمانیکه از سیستم عددی پیروی می­ کنید به ترتیب اعداد ذکر می ­گردد.

♦️نحوه ارجاع دهی در فهرست منابع

پاک سرشت، ع.؛میلان، ع. زمین بازی تجارت: جایی که خلاقیت و تجارت به هم می رسند؛ تهران: انتشارات پنویس، 1397.