بخش نتایج مقاله علمی (قسمت سوم/پایان)

 

سبک

مثل همیشه، در هنگام ارجاع به نتایج از زمان گذشته استفاده نمایید و همه­ چیز را به شکلی منطقی قرار دهید.

در متن، به هر شکل با عنوان “شکل۱″، “شکل ۲″، و غیره ارجاع دهید. جداول را هم شماره­ گذاری نمایید.

در پایان گزارش جداول و اشکال را با نام­گذاری مناسب در بخش نتایج ارائه دهید.

اگر ترجیح می­ دهید، می ­توانید اشکال و جداول را به شکل مناسب در متن بخش نتایج قرار دهید.

مطالب مرتبط