شماره‌ی شاپا یا ISSN Code چیست؟

کدی 8 رقمی است که نهادهای مربوط در ابتدای فعالیت مجله به آن اختصاص می‌دهند.