سایتیشن یا سایت چیست؟

یک ارجا یا رفرنس‌دهی مقاله 1 به مقاله 2 را یک سایتیشن برای مقاله و مجله 2 می باشد.

مطالب مرتبط