یک مقاله اصیل علمی شامل قسمت‌ها و بخش‌های زیر می‌باشد

1. عنوان (Tittle)
2. چکیده (Abstract)
3. کلمات کلیدی (Keywords)
4. مقدمه (Introduction)
5. مواد و روش‌ها (Materials and methods)
6. نتایج (Results)
7. بحث (Discussion)
8. نتیجه‌گیری (Conclusion)
9. تقدیر و تشکر (Achnowledgment)
10. مراجع (References)
11. ضمیمه (Appendix)
12. موارد تکمیلی (Supplementary materials)

لازم به ذکر است که ممکن است بخش‌های 6 و 7 با هم ادغام شده با عنوان Results and Discussion نوشته شوند. توجه شود که بعضی از بخش‌های گفته شده مثل قسمت‌های 9، 11 و 12 لزوما در همه مقالات وجود ندارند و وجود آنها به نوع مقاله و ژورنال مورد نظر بستگی دارد.

مطالب مرتبط