چکیده راهنما

چکیده راهنما بیشتر برای معرفی موضوع متن اصلی به کار می رود، صرفاً بر محتوای متن اصلی دلالت دارد و شامل مطالبی کلی درباره متن اصلی است. این نوع چکیده هدف و روش را معرفی کرده ولی معمولاً نتایج را در خود ندارد. برای تهیه چکیده از مقالاتی که موضوعات مختلفی را دربردارند نیز از این چکیده استفاده می شود .

معمولاً چکیده راهنما سطحی تر از چکیده تمام نما است و تهیه آن سریعتر و راحت تر است. این نوع چکیده را توصیفی نیز خوانده اند. طول این چکیده معمولاً از طول چکیده تمام نما کمتر است (حدود ۷۵ تا ۱۰۰کلمه ).