مقدمه مقاله

مقدمه‌ يكي از بخشهاي يك مقاله علمي است كه همچون دريچه‌اي، خواننده را از دنياي بيرون به دنياي درون مقاله مي‌برد و در حكم نقشه راه براي خواندن كل مقاله مي باشد. هدف اصلي از بيان مقدمه پاسخ به اين سوال است كه «چرا پژوهش انجام شده است». خيلي از اوقات مقدمه مقاله‌اي كه براي مجله فرستاده مي‌شود، تنها قسمتي است كه خوانده مي‌شود. براساس بررسي‌هاي صورت گرفته به عبارت ديگر اكثر داوران در مجلات علمي تصميم خود را پيرامون قبول يا رد مقاله در 15 دقيقه اول خواندن آن كه عمدتاً منطبق با عنوان، چکیده و مقدمه است مي‌گيرند. لذا صاحب نظران مقاله‌نويسي پيشنهاد مي‌كنند كه حداقل نيمي از زمان نوشتن مقاله، به نگارش مقدمه و نتيجه‌گيري اختصاص يابد.

🔍 ساختار كلي و محتواي مقدمه چيست؟

بطور كلي ساختار مقدمه از توالي زير پيروي مي‌كند:

1- ارائه زمينه و ديدگاه درباره موضوع و اهميت
2- مروري كوتاه بر متون علمي موجود
3- بيان منطق منجر به انجام پژوهش
4- بيان هدف مطالعه

مقدمه يک مقاله پژوهشی ضمن بيان مسئله و تشريح موضوع به آن مسئله پاسخ مي دهد که ارزش مطالعه حاضر برای انجام آن چه بوده است. در حقيقت با مطالعه مقدمه يک مقاله پژوهشی، خواننده با مسئله تحقيق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درک مي کند. متن مقدمه بايد روان باشد و حتی الامکان به صورت خلاصه و حداکثر در 2 صفحه تايپ شود.

✍️ اولين خط مقدمه
اولين خط مقدمه را مي‌توان مهمترين بخش آن در نظر گرفت چرا كه محور آن ايجاد انگيزه در خواننده از طريق تبيين اهميت و گستردگي موضوع مطالعه است. در جمله اول مقدمه معمولاً موضوع اصلي مطالعه معرفي مي‌شود.
پاراگرافهاي بعدي به بررسي متون و ذكر هدف مطالعه اختصاص دارد.

✍️ سير ارائه مطالب در مقدمه
همواره سير ارايه مطلب در مقدمه از عام به خاص است؛ به عبارت ديگر نويسنده، مطلب را از جنبه‌هاي كلي شروع مي‌كند و رفته رفته به قسمتهاي اختصاصي‌تر مي‌پردازد تا در نهايت لزوم انجام مطالعه را براي تكميل آنچه تاكنون انجام شده روشن نمايد.

✍️ هنر و تكنيك نوشتن يك مقدمه خوب
لازم است نويسنده در مقدمه به خوبي تاكيد نمايد كه چگونه فرضيه را تهيه كرده است. در اين راستا نويسنده بايد به خوبي ارتباط مطالعات قبلي با تحقيق خود را روشن كند؛ چرا كه عدم توجه به اين نكته از شايعترين مشكلات موجود در بخش مقدمه است.

✍️ مراجع در مقدمه
نه آنقدر از مطالب كتب مرجع استفاده كنيد كه فرم كلي مقاله حالت عاميانه و بديهي به خود بگيرد و نه آنقدر اختصاصي بنويسيد كه براي عمده خوانندگان ابهام آفرين باشد.

✍️ پاراگراف آخر مقدمه
خصوصيات مهم پاراگراف آخر مقدمه بهترين محل براي بيان هدف مطالعه است. اين قسمت همچنين محل نوشتن مزاياي تكنيك يا متدولوژي جديد (اگر تحقيق در اين مورد است) نيز مي باشد. در جمله آخر اين پاراگراف مي توانيد به اختصار به روش اجراي مطالعه نيز اشاره كنيد. اما بهتر است آن را به بخش مواد و روشها واگذار كنيد.

مطالب مرتبط