پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش نگاهى است به آنچه ديگران در زمينه اين تحقيق يا موضوعات مشابه انجام داده اند. در بررسى پيشينه، محقق مى خواهد بداند ديگران در اين باره چه كرده اند، تا كجا پيش رفته اند و چگونه كار كرده اند، تا او نيز كار خود را در راستا و ادامه تلاش هاى پيشين قرار دهد و در ضمن از روش ها و نتايج آن تلاش ها در حل مسئله خود استفاده كند. اگر ديگران مسئله اى را كه محقق در صدد حل آن است، پيش از او به بهترين شكل ممكن حل كرده باشند، پرداختن به چنين تحقيقى كار بيهوده و لغوى خواهد بود. اما اگر آن مسئله هنوز حل نشده يا روش قابل قبولى نداشته است، مى تواند براى حل آن با روش مقبول، دست به كار شود.

✍️ مطالعه پيشينه، گاه به نام مرور ادبيات تحقيق(Literature Review) نيز خوانده مى شود، اگرچه ممكن است برخى واژه ادبيات تحقيق را به مفهومى عام تر به كار ببرند كه علاوه بر پيشينه تحقيق، شامل مبانى و چارچوب هاى نظرى و تئورى هاى كلان مربوط به حوزه مسئله پژوهشى نيز مى شود.

✍️ گاهی پیشینه پژوهش به طور توام با مقدمه نوشته می شود ولی توصیه می گردد حتی الامکان از این موضوع خوداری نمایید تا سلسله بندی مقاله شما بهتر گردد.

✍️ در پیشینه سعی کنید از منابع قدیمی شروع کرده و کم کم منابع جدید تر را استفاده بنمایید.

✍️ مقدمه و پیشینه مقاله نباید از یک سوم کل مقاله شما بیشتر گردد.

مطالب مرتبط