مواد و روشها

در نخستین بخش مقاله یعنی «مقدمه»، شما متدلوژی مورد استفاده در مطالعه را بیان کردید (یا باید بیان می کردید). در صورت لزوم همچنین از دلایل خود برای انتخاب روش خاص نسبت به سایر روش های قابل استفاده، دفاع کردید.
اکنون در بخش «مواد و روش ها» شما باید جزئیات کامل و دقیقی ارائه کنید. بیشتر این بخش باید توسط جملاتی با زمان گذشته نوشته شوند. هدف اصلی بخش « مواد و روش ها» توصیف (و در صورت لزوم دفاع از) طرح آزمایش ها و سپس ارائه جزئیات کافی است بطوری که همکار محقق با صلاحیت بتواند آزمایش ها را تکرار کند. سایر اهداف شامل فراهم نمودن اطلاعاتی هستند که خواننده بتواند درستی و مناسب بودن روش های آزمایشی را ارزیابی کند (و بنابراین اعتبار یا روایی احتمال یافته را داوری کند) و دیگر اینکه امکان ارزیابی دامنه تعمیم نتایج را نیز ممکن سازد. بسیاری از خوانندگان مقاله شما، این بخش را سرسری می خوانند یا از آن رد می شوند. زیرا قبلاً (در بخش مقدمه) از این روش های عمومی مورد استفاده شما آگاهی یافته اند و احتمالا هیچ علاقه ای به جزئیات آزمایشی ندارند. اما نوشتن دقیق این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا شالوده ی یک روش علمی مستلزم این است که نتایج کار شما- که باید از ارزش و شایستگی علمی برخوردار باشند- تکرار پذیر نیز باشند و برای اینکه نتایج بتواند تکرارپذیر ارزیابی شوند، شما باید مبنای تکرار آزمایش ها توسط دیگران را ارائه کنید. همچنین امکان بالقوه برای تکرار و باز تولید همان نتایج یا نتایج مشابه باید وجود داشته باشد وگرنه مقاله شما ارزش علمی نخواهد داشت.
هنگامی که مقاله شما در معرض بررسی داوران همتا قرار می گیرد، یک شخص داور، بخش « مواد و روش ها » را با دقت می خواند. اگر شک و تردید جدی در مورد امکان تکرار آزمایش های وجود داشته باشد، فرد بررسی کننده صرف نظر از اینکه نتایج شما چقدر ممکن هست تحسین بر انگیز یا الهام بخش باشند، رد مقاله شما را توصیه خواهد کرد.

مطالب مرتبط