ترجمه ساختار کلی یک پژوهش انگلیسی

💠موضوع پروژه یا در واقع موضوع تحقیق
( Project Title )

💠فهرست مطالب
( Table Of Contents )

💠چکیده ای از کل تحقیق
( Abstract )

💠مقدمه
( Introduction )

💠هدف اصلی تحقیق
( Aim and Objectives )

💠مرور ادبیات تحقیق
(Literature Review )

💠روشها و متدهای تحقیق
( Research Methodology )

💠نتیجه گیری
( Conclusion )

💠فهرست منابع
( Refrences )