اهمیت تطابق فعل و فاعل در نگارش مقاله علمی 2

2️⃣ عرف‌های نوشتاری در ارتباط با تطابق فعل و فاعل در نگارش مقاله علمی

برای تطابق فعل و فاعل، اولین گام این است که فاعل باید با فعل تناسب داشته باشد. از آنجا که فاعل‌ها و فعل‌ها اشکال مختلفی دارند، تشخیص این موضوع چندان که به نظر می‌رسد ساده نیست. در مجموع، اگر فاعل جمع باشد، فعل هم جمع بسته می‌شود:

Joshua talks (مفرد)
The women talk (جمع)

در زمان حال ساده (present tense)، اگر افعال جمع بسته شوند، s از انتهای آن‌ها حذف می‌شود. در گذشته‌ی ساده (past tense)، فعل تغییری نمی‌کند.

I played (مفرد)
They played (جمع)

یکی از روش‌هایی که می‌توان از تطابق فعل و فاعل اطمینان حاصل کرد این است که از تعداد اشخاص یا اشیائی که فاعل به آن‌ها اشاره کرده است مطمئن شویم و سپس فعل را با آن‌ تطابق دهیم. با این حال، عبارت‌هایی وجود دارند که شمارش آن‌ها ساده نیست. برای مثال:
Everyone changes their mind

No one greets the waiter

No one saves the day

جمله‌های بالا حاوی ضمایر نامعین هستند (indefinite pronoun). در خصوص ضمایری که در مثال‌های بالا به کار رفته‌اند، باید به خاطر سپرد که anyone ،everybody ،everyone ،nobody ،no one و someone همیشه با فعل مفرد به کار می‌روند. شاید everybody جمع به نظر برسد، اما مفرد است و به تک‌تک اشخاص اشاره دارد. از طرف دیگر، برخی از ضمایر نامعین مانند all یا some هم می‌توانند مفرد باشند و هم جمع.
All of the dogs barked

Some of the bees landed on the flower

هم All و هم some می‌توانند به چیزهایی اشاره کنند که قابل شمارش نیستند. در این حالت، باید در کنار آن‌ها از افعال مفرد استفاده کرد.
All of the air escaped

Some of the water spilled

مطالب مرتبط