اهمیت تطابق فعل و فاعل در نگارش مقاله علمی 3

3️⃣ استثنائات تطابق فعل و فاعل در نگارش مقاله علمی

بسیاری از اسامی به یک گروه یا دسته اشاره می‌کنند. این اسامی برخی اوقات با فعل جمع و برخی اوقات با فعل مفرد به کار می‌روند. این‌ها استثنائاتی هستند که منجر به بی‌قاعدگی در زبان انگلیسی می‌شوند. برای اطمینان از اینکه نوشته‌مان از نظر گرامری درست است یا خیر، باید با این استثنائات آشنا شویم. اگر این اسامی به تمام اجزاء یک گروه به عنوان یک جزء واحد اشاره کرده باشند، از فعل مفرد استفاده می‌کنیم:

The party starts at 9 o’clock

The crowd cheers on

The team remains calm

باید توجه کرد که اگر اعضای گروه تک به تک (نه به صورت واحد) اقدامی را انجام داده باشند، با اینکه ظاهر اسم مفرد است، اما با فعل جمع به کار می‌رود.

The jury are hesitant about the plaintiff

اگر اسم به زمان، پول، و مسافت اشاره داشته باشد، باید آن را مفرد تلقی کرد:

Eight thousand dollars is more than I will pay for a bag

Nine kilometers was the most I could run

Twelve hours was a long time to wait

کسرها، اگر پیش از اسم مفرد به کار رفته باشند، مفرد هستند. اگر کسرها پیش از اسم جمع به کار رفته باشند، جمع هستند:

A fourth of the audience did not like the performance

Fifty percent of the book is composed of pictures

Neither و Either همیشه با فعل مفرد به کار می‌روند.

Neither of the dogs is black

Either the restaurant or the café is fine with me

مطالب مرتبط