نکات طلایی در انتخاب عنوان مقاله (قسمت سوم)

عنوان باید روشن و بدن ابهام باشد و همچنین جذابیت داشته باشد.

🔸اجتناب از آوردن کلمات اضافی: آوردن کلماتی که هیچ کمکی در فهم عنوان ندارند در ابتدای عنوان مناسب نیست.

🔹 زمان و مکان مطالعه: اگر پژوهشی شما از نوع توصیفی است زمان و مکان مطالعه آورده می‌شود ولی برای سایر انواع پژوهش این کار ضرورتی ندارد.

مطالب مرتبط