خودمردم نگاری هویت دانشگاهی

🔵 دکتر نعمت الله فاضلی در این کتاب براساس یکی از روش های نوین علمی یعنی خودمردم نگاری، روایتی از زندگی و تجربه پژوهشی و دانشگاهی خود ارائه می دهد.

✅ نویسنده در این تک نگاری علمی براساس تجربه زیسته خود به تحلیل گذارهویتی یک روستایی از هویت دهقانی به هویت دانشگاهی می پردازد و به این پرسش ها پاسخ می دهد که در این گذار هویتی، خانواده روستايي، فرهنگ روستايي، نظام مدرسه اي، نظام آموزش عالي، تحولات تاريخي جامعه و به طور كلي ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي چه نقشي دارند؟ اين گذار هويتي چه تأثيري بر انديشه و احساس فرد مي گذارد؟

🔵 دکتر نعمت الله فاضلی در این کتاب براساس یکی از روش های نوین علمی یعنی خودمردم نگاری، روایتی از زندگی و تجربه پژوهشی و دانشگاهی خود ارائه می دهد.

✅ نویسنده در این تک نگاری علمی براساس تجربه زیسته خود به تحلیل گذارهویتی یک روستایی از هویت دهقانی به هویت دانشگاهی می پردازد و به این پرسش ها پاسخ می دهد که در این گذار هویتی، خانواده روستايي، فرهنگ روستايي، نظام مدرسه اي، نظام آموزش عالي، تحولات تاريخي جامعه و به طور كلي ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي چه نقشي دارند؟ اين گذار هويتي چه تأثيري بر انديشه و احساس فرد مي گذارد؟

✅ نویسنده در این کتاب نشان می دهد که پژوهشگر شدن در حوزه علوم اجتماعي چيزي نيست كه صرفاً با يادگيري فنون روش تحقيق ممكن شود، بلكه هويت دانشگاهي بيش از يادگيري و تسلط بر روش تحقیق است، نيازمند دروني ساختن نوعي فرهنگ است.

✅ نویسنده در این کتاب نشان می دهد که پژوهشگر شدن در حوزه علوم اجتماعي چيزي نيست كه صرفاً با يادگيري فنون روش تحقيق ممكن شود، بلكه هويت دانشگاهي بيش از يادگيري و تسلط بر روش تحقیق است، نيازمند دروني ساختن نوعي فرهنگ است.

منبع: کانال تلگرامی دکتر فاضلی

مطالب مرتبط