خودمردم نگاری هویت دانشگاهی

🔵 دکتر نعمت الله فاضلی در این کتاب براساس یکی از روش های نوین علمی یعنی خودمردم نگاری، روایتی از زندگی و تجربه پژوهشی و دانشگاهی خود ارائه می دهد.

✅ نویسنده در این تک نگاری علمی براساس تجربه زیسته خود به تحلیل گذارهویتی یک روستایی از هویت دهقانی به هویت دانشگاهی می پردازد و به این پرسش ها پاسخ می دهد که در این گذار هویتی، خانواده روستایی، فرهنگ روستایی، نظام مدرسه ای، نظام آموزش عالی، تحولات تاریخی جامعه و به طور کلی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چه نقشی دارند؟ این گذار هویتی چه تأثیری بر اندیشه و احساس فرد می گذارد؟

🔵 دکتر نعمت الله فاضلی در این کتاب براساس یکی از روش های نوین علمی یعنی خودمردم نگاری، روایتی از زندگی و تجربه پژوهشی و دانشگاهی خود ارائه می دهد.

✅ نویسنده در این تک نگاری علمی براساس تجربه زیسته خود به تحلیل گذارهویتی یک روستایی از هویت دهقانی به هویت دانشگاهی می پردازد و به این پرسش ها پاسخ می دهد که در این گذار هویتی، خانواده روستایی، فرهنگ روستایی، نظام مدرسه ای، نظام آموزش عالی، تحولات تاریخی جامعه و به طور کلی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چه نقشی دارند؟ این گذار هویتی چه تأثیری بر اندیشه و احساس فرد می گذارد؟

✅ نویسنده در این کتاب نشان می دهد که پژوهشگر شدن در حوزه علوم اجتماعی چیزی نیست که صرفاً با یادگیری فنون روش تحقیق ممکن شود، بلکه هویت دانشگاهی بیش از یادگیری و تسلط بر روش تحقیق است، نیازمند درونی ساختن نوعی فرهنگ است.

✅ نویسنده در این کتاب نشان می دهد که پژوهشگر شدن در حوزه علوم اجتماعی چیزی نیست که صرفاً با یادگیری فنون روش تحقیق ممکن شود، بلکه هویت دانشگاهی بیش از یادگیری و تسلط بر روش تحقیق است، نیازمند درونی ساختن نوعی فرهنگ است.

منبع: کانال تلگرامی دکتر فاضلی

مطالب مرتبط