سه مقیاس در spss

1️⃣ مقیاس اسمی(صوری)
#nominal
🔸مانند شهری که در آن زندگی می کنیم که میتوانیم به آن کد داده و به مقیاس اسمی تبدیل کنیم. در این مقیاس کوچک و بزرگ بودن اعداد تفاوتی ندارد و میتوان به هر صورت آن را کد بندی کرد. مناسب گروه بندی است و میانگین و جمع در آن معنی ندارد.

2️⃣ مقیاس رتبه ای(ترتیبی)
#Ordinal
🔸کد گذاری بر اساس درجه اهمیت می یابد و اولویت و ترتیب را نشان می دهد مانند خوب بد عالی. فاصله قابل اندازه گیری بین گروه ها وجو ندارد.

3️⃣ مقیاس نسبی
#scale
🔸هر عددی که از طریق اندازه گیری بدست بیاید مقیاس نسبی دارد مثل قد افراد