زنانه شدن شهر: با تاکید بر فضاهای شهر تهران

دکتر نعمت الله فاضلی در این کتاب، به تحلیل این موضوع می پردازد که زن و شهر و مناسبات میان آن ها، تاثیر عمیقی بر تحولات جامعه معاصر ایران گذاشته و در عین حال از این تحولات تاثیر پذیرفته است. نویسنده در این کتاب از دیدگاه «زنانه شدن فضا در جامعه شهری» دفاع می کند و زنانه شدن را به معنای، افزوده شدن کارکردها، نقش ها و اهمیت زنان در فرایندهای تولید، توزیع و کاربست فضاهای شهری و بویژه کلانشهری در نظر می گیرد. امروزه نه تنها انواع فضاهای شهری با حضور گسترده زنان، «زنانه» می شود، بلکه زنان، نقش تعیین کننده ای در نظام بازنمایی فضای شهری هم ایفا می کنند.

✅ انتشارات علمی و فرهنگی، 1396

 

مطالب مرتبط