عناصر اصلی رزومه تحصیلی

برای نگارش رزومه تحصیلی باید در نظر داشته باشید که کمیته آکادمیک هر دانشگاه سالیانه صدها رزومه را بررسی می کند و به خوبی قدرت تمایز بین یک رزومه عادی و یک رزومه خاص را دارد.

👌🏻عناصر اصلی که وجود آنها در رزومه تاثیرگذار است شامل:

👈اطلاعات شخصی
👈سوابق تحصیلی
👈سوابق تدریس
👈تحقیقات انجام شده
👈افتخارات و جوایز
👈شایستگی های فنی
👈سوابق حرفه ای
👈کتاب ها و مقالات منتشر شده
👈کنفرانس ها و کارگاه ها
👈عضویت در انجمن های علمی و حرفه ای
👈سایر مهارت ها و علایق