چگونه فهرست مراجع کتاب را تهیه کنیم؟

1️⃣ یک کتاب دارای یک مؤلف
🍃 مثل: علی آبادی، خدیجه، 1368. مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. یا سیف علی اکبر 1368. روانشناسی پرورشی. روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش سوم). تهران: آگاه.

2️⃣ یک کتاب دارای دو مؤلف یا بیشتر
🍃مثل: احدی، حسن، بنی جمال، شکوه الساداتف 1371. روانشناسی رشد. مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک. تهران: بنیاد.

3️⃣ کتاب هایی که به جای مؤلف با عنوان سازمان ها یا نهادها منتشر شده اند
🍃مثل: مرکز اسناد و مدارک علمی، وزارت آموزش و پرورش 1362.

4️⃣ کتاب هایی که به جای مؤلف، ویراستار دراند یا کتاب هایی که به صورت مجموعه مقالات یا مجموعه فصولی هستند که به وسیله ی افراد مختلف نشوته شده اما یک یا چن نفر آن ها را گردآوری کرده یا بر آن ها نظارت داشته اند.
🍃مثل: شفیع آبادی، عبدالله (گردآورنده). 1374.مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی و مشاوره، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

5️⃣ فصلی از یک کتاب یا یک مقاله ای از یک مجموعه مقاله که به وسیله ی افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا فرد (افراد) معنی را گردآوری کرده و به چاپ رسانیده اند.
🍃مثل: آقازاده، احمد، 1374. بررسی ویژگی های نظام راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی در دو کشور ژاپن و انگلستان، عبدالله شفیع آبادی (گردآورنده) مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی و مشاوره “ص193-173”. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

6️⃣ کتاب هایی که مؤلف خاصی ندارد
🍃مثل: فلک ناز و خورشید آفرین و سرو و گل(بدون ذکر تاریخ). تهران: کتاب فروشی محمدحسن علمی.

7️⃣ کتاب های ترجمه شده
🍃مثل: هرگهان، بی آرو آلسون ام، اچ 1374. مقدمی ای بر نظریه های یادگیری (علی اکبر سیف، مترجم). تهران: دانا (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1993).

8️⃣ جزوه و بروشور
🍃مثل: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت آموزشی. اردیبهشت 1374. خلاصه مسائل تحصیلات تکمیلی در ایران: تنگناهاو راه حل ها(گزارش). تهران: مؤلف.

9️⃣ دایرة المعارف ها و فرهنگ ها
🍃مثل: مصاحب. غلام حسین (سرپرست)، 1345 دایرة المعارف فارسی. تهران: فرانکلین.