سبک‌های استناددهی

سبک های مختلف  استناددهی Citation styles وجود دارد:
🚩APA Citation Style
🚩MLA Citation Style
🚩Chicago Citation Style
🚩CSE/CBE Citation Style
💥اینکه چه سبکی را انتخاب کنید بستگی به مجله هدفی دارد که قرار است مقاله خود را منتشر کنید.

💥دستور عمومی برای ارجاع درون متنی یا به شکل (نویسنده ، تاریخ) یا به صورت عددی است. یعنی اولین رفرنسی که استفاده می کنید شماره یک به خود می گیرد.

💥در مورد ارجاع برون متنی حتما به نوع منبع توجه داشته باشید. شما به تدریج وقتی فهرست ماخذ مقالات را نگاه می کنید می توانید تشخیص دهید که نوع منبع، مقاله، کتاب، پایان نامه یا کنفرانس است.

دستور عمومی برای ارجاع برون متنی (یعنی در فهرست ماخذ):
🚩نام خانوادگی، نام نویسنده (سال). عنوان مقاله. عنوان نشریه، سال (شماره): صفحه.
🚩نام خانوادگی، نام نویسنده (سال). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر.
🚩نام خانوادگی، نام نویسنده پایان نامه. عنوان پایان نامه. (مقطع تحصیلی، دانشگاه، سال)
ماشین تولید استناد:
https://www.citationmachine.net/apa/cite-a-website