پایگاههای چاپ مقالات علمی

مجلات داخلی:
مجلات علمی – پژوهشی
مجلات علمی – ترویجی
مجلات علمی – تخصصی

📝مجلات و ژورنالهای خارجی :
مجلات ISI
مجلات SCOPUS
مجلات ISC
مجلات ELSEVIER
مجلات PUBMED
ژورنالهای INTERNATIONAL

📝کنفرانس
کنفرانس های بین المللی
کنفرانس های داخلی