انجام فراتحلیل معمولا با هدف صورت می گیرد

اول رفع تناقضات در یافته ها: یعنی پژوهش های مختلف ارقام مثبت یا منفی از پدیده مورد نظر ارائه داده اند و حال با انجام فراتحلیل می خواهیم ببینیم بالاخره کدام نتیجه درست تر است

و دوم اطلاع از میزان یک پدیده: در اینجا تناقضی در یافته ها وجود ندارد بلکه می خواهیم بدانیم یک پدیده تا چه میزان اثربخش بوده است، خیلی زیاد، زیاد یا متوسط وکم