فصلنامه سیاست جهانی

 شماره جاری: دوره 9، شماره 2 – شماره پیاپی 32، تابستان 1399  

2. دیپلماسی نروژیِ «نبرد در میدان صلح»

صفحه 2-2

حسین اصغری ثانی؛ محسن خلیلی؛ محسن اسلامی؛ مسعود موسوی شفائی


3. پروژه آناتولی جنوب شرقی در بستر بحران هویت ملی ترکیه

صفحه 3-3

اعظم محمدی خسروی؛ بهزاد شاهنده؛ اسدالله اطهری؛ داوود هرمیداس باوند


7. نقش همگرایی اروپایی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ارضی و مرزی

صفحه 7-7

مهدی کریمی؛ مصطفی قادری حاجت؛ رضا الهوردیزاده


مطالب مرتبط