بیست جزء ساختاری و مفهومی معمول در مقاله‌های علمی پژوهشی

🔺1- اصالت موضوع
اهمیت موضوع پژوهش و نوبودن آن را که در متن منعکس شده است، نشان می دهد.

🔺2-عنوان
معمولا منعکس کننده مندرجات مقاله و حاوی کلیدواژه هاست.

🔺3-چکیده
حاوی مهم ترین اجزای متن اصلی است که به اختصار بیان شده اند.

🔺4-کلیدواژه ها
برای افزایش دسترس پذیری مقاله توسط مولف یا نشریه انتخاب می شوند.

🔺5-مقدمه
زمینه ساز بحث اصلی است وبه معرفی مقدماتی پژوهش می پردازد.

🔺6- بیان مسئله
به مشکلی که زمینه ساز اجرای پژوهش شده است، اشاره می کند.

🔺7-تبیین هدف
به هدفی که مقاله دنبال می کند یا پژوهش دنبال کرده است، می پردازد.

🔺8-پرسش های پژوهش
پرسش/پرسش های پژوهش است و گاهی همراه با فرضیه/فرضیه ها ارائه می شود.

🔺9- پیشینه پژوهش
مرور نوشتارها وتشریح مبانی نظری مرتبط با موضوع را دربر می گیرد.

🔺10- معرفی پروژه
ویژگی های اصلی پژوهش و آنچه را از موارد مشابه مجزا می کند، مشخص می سازد.