مقالات پذیرفته شده ولی هنوز چاپ نشده؟

خیلی مواقع فاصله زمانی زیادی بین پذیرفته شدن مقاله و چاپ شدن آن در مجله است. این به این خاطر است که مقالات بعضا در صف قرار می گیرند تا در شماره های آینده مجله در کنار مقالات مرتبط دیگر چاپ شوند. گاهی این فاصله ممکن است یک سال بیشتر هم طول بکشد. مجلات وقتی که مقاله پذیرفته می شود یک گواهی می دهند که موید این است که مقاله ما پذیرفته شده. مهم تر از آن این است که یک شماره یکتا به هر مقاله تحت عنوان DOI اختصاص داده می شود. این تاییدیه و این DOI کافی ست که ما بتوانیم به آن استناد کنیم که مقاله ما در مجله پذیرفته شده است.

مطالب مرتبط