جلوگیری از تکراری‌بودن موضوع پایان‌نامه

/ با استفاده از کلیدواژه های مختلف به جست و جو بپردازید و صرفا به یک کلید
واژه اکتفا نکنید.
در انتخاب کلید واژه جهت جست و جو تنها به عنوان پژوهش اکتفا نکنید.
/ كل عنوان پایان نامه برای جست و جو مناسب نیست.
/ تا جایی که مکان دارد از کلیدواژه های کوتاه استفاده کنید.
برای جست وجو به مترادفها، هم خانواده ها، هم ریشه ها، علامت های اختصاری و
…. به عنوان کلید واژه توجه شود.