تعریف مجلات جعلی

مجلات جعلی سایت و ISSN مشخصی دارند اما در واقع موقع چاپ مقاله در سایتی که اعلام شده مقاله‌ای آنلاین نمی کند و در سایت های فرعی مقاله ها آنلاین میگردد و یا اینکه کلا مجله چاپ آنلاین ندارد و فقط مقاله به صورت کپی رایت منتشر می گردد.

تعریف مجلات نامعتبر

مجلات نامعتبر به مجلاتی گفته می شود که دارای سایت آنلاین و شماره ISSN مشخصی هستند و در گذشته چاپ مقاله انجام میدادند اما در حال حاضر به دلایلی مثل چاپ بیش از حد مقاله در یک شماره، داوری کوتاه مدت و یا چاپ مقالات نامرتبط با اسکوپ مجله و …. نامعتبر اعلام شده و از این تاریخ به بعد چاپ مقاله در آن امتیازی ندارد

مطالب مرتبط