ارسال مقاله به یک ژورنال

پیش از ارسال مقاله به یک ژورنال، توصیه میشود مدت زمان داوری مقالات آن ژورنال را استعلام و آن را مدنظر قرار دهید.

مطالب مرتبط